☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Niedziela 31.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 85/2014

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 17 października 2014

w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, stanowiącym  załącznik do Zarządzenia nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 lipca 2011r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 4 § 2 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

   ,,4) stanowisko pracy ds. archiwum – symbol  Z -15.”

2. w art. 6 § 1 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   „prowadzenie biblioteki urzędowej, kancelarii ogólnej, w tym przyjmowanie korespondencji przy użyciu poczty elektronicznej, spraw poligrafii, łącznicy  telefonicznej, telefaksowej i łączności radiotelefonicznej,”

3. w art. 6 dodaje się § 14 w brzmieniu:

   ,,§ 14. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. archiwum należą w szczególności sprawy:

  1. prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu,
  2. bieżący nadzór w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,
  3. przyjmowanie w wyznaczonym terminie dokumentacji archiwalnej z poszczególnych wydziałów Urzędu, 
  4. przechowywanie, udostępnianie oraz  zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji,
  5. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Urzędzie oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
  6. przeprowadzanie instruktażu dla pracowników Urzędu w zakresie archiwizowania dokumentacji,
  7. dokonywanie rejestracji oraz kontroli warunków wilgotności i temperatury w pomieszczeniach archiwum zakładowego,
  8. przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do Archiwum Państwowego,
  9. sporządzanie sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym zgodnie  z terminami i zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

 § 2

Pozostałe przepisy Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-10-17)
Udostępnił:
Michał Duda
(2014-10-31 11:48:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2014-10-31 11:51:27)
 
 
ilość odwiedzin: 5725964

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X