☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Niedziela 23.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

K O M U N I K A T

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 3 kwietnia 2015r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

 1. Obwodowe komisje wyborcze powołuje Burmistrz Miasta na postawie art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy  /Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm./.
 2. W skład obwodowych komisji wyborczych Burmistrz Miasta powołuje od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. W skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Burmistrz Miasta powołuje od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.
 4. Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej, zgłoszonym przez pełnomocnika wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną może być tylko osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców miasta Ostrów Mazowiecka.
 5. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważniona przez niego osoba mogą zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji.
 6. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest dokonywane na druku, którego wzór stanowi załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej / M.P. Nr 30 poz. 345 z późn. zm./.
 7. Wzór zgłoszenia można uzyskać w Urzędzie Miasta ul. 3 Maja 66 w Wydziale Organizacyjnym pok. nr 109, w punkcie informacyjnym i na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl. w zakładce „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015”.
 8. Zgłoszenie zawiera:
 • nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia,
 • imię /imiona/ i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL kandydata na członka komisji,
 • numer obwodu głosowania i nazwę miejscowości, w której znajduje się komisja,
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji.

Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik lub upoważniona przez niego osoba. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik Urzędu Miasta, po okazaniu mu oryginału upoważnienia.

9.Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane będą w Urzędzie Miasta ul. 3 Maja 66 w pok. nr 109 w godz. 800 – 1600 do dnia 17 kwietnia 2015r. włącznie.

Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji będzie większa od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w jej skład, komisja powoływana zostanie w największym dopuszczalnym składzie, a jej skład ustalony będzie w trybie losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy  /Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm./.

Informacja o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia ewentualnego losowania zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej na 2 dni przed dniem losowania, poprzez wywieszenie stosowanego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta, w miejscu ogólnodostępnym oraz umieszczenie go na stronie www.bip.ostrowmaz.pl

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-04-03)
Udostępnił:
Michał Duda
(2015-04-08 12:02:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2015-04-08 12:03:19)
 
 
ilość odwiedzin: 5476772

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X