☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Niedziela 15.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 39/2015

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 07 maja 2015r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

 z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 lipca 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 4 § 1 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

 ,, 10. Biuro Zarządzania Kryzysowego, Obronności i Obrony Cywilnej – symbol L-10

 1. kierownik Biura- Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. ochrony informacji niejawnych,
 2. stanowisko pracy ds. obronnych i obrony cywilnej,
 3. stanowisko pracy ds. ochrony danych osobowych i zarządzania kryzysowego.”

2. w art. 4 dodaje się § 11 w brzmieniu:

 ,, § 11. W wydziałach i równorzędnych jednostkach organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 1 można zatrudniać na stanowiskach:

 1) pomoc administracyjna,

 2) robotnik gospodarczy.”

3. w art. 4 § 1 skreśla się ust. 12.

4. w art. 6 § 10 otrzymuje brzmienie:

 ,, § 10. Do Biura Zarządzania Kryzysowego, Obronności i Obrony Cywilnej

należy prowadzenie spraw dotyczących ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego, a w szczególności:

1. W zakresie zadań pełnomocnika Burmistrza ds. ochrony informacji niejawnych

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,
 2. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 3. opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
 4. szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych według zasad określonych  w przepisach prawa,
 5. w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, żądanie od kierowników komórek organizacyjnych i pracowników Urzędu zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, udzielenia natychmiastowej pomocy przy realizacji swoich zadań oraz opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową,
 6. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa oraz bieżące informowanie Burmistrza o przebiegu tej współpracy,
 7. podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, a także zawiadomienia właściwych organów,
 8. sprawowanie kontroli nad udostępnianiem informacji niejawnych wyłącznie pracownikom uprawnionym oraz nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem lub przekazywaniem takich informacji w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie, zgodnie z przepisami określającymi wymagania dotyczące kancelarii tajnych, obiegu i środków fizycznej ochrony informacji niejawnych w zakresie i formach przewidzianych przepisami prawa,
 9. proponowanie Burmistrzowi pracownika lub zespołu osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie sieci teleinformatycznej (administratora sieci) oraz pracownika odpowiedzialnego za bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania sieci lub systemu teleinformatycznego ze szczególnymi przepisami bezpieczeństwa przewidzianymi normami prawnymi,
 10. dokonanie przeglądu oraz sporządzenie wykazu stanowisk i osób dopuszczonych  do informacji niejawnych,
 11. dokonanie przeglądu dokumentów zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową, wytworzonych przed dniem 10 maja 1999 r., i dostosowanie dotychczasowych klauzul do klauzul wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,

2. W zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej:

 1. opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
 2. opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,
 3. opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania Miasta, a także stosownych programów obronnych,
 4. opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia Miasta na potrzeby obronne,
 5. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowywaniem stanowiska kierowania Burmistrza Miasta zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
 6. opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta na czas wojny oraz projektu zarządzenia Burmistrza Miasta wprowadzającego w/w regulamin w życie, opracowanie i bieżącego uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
 7. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru,
 8. analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,
 9. opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów,
 10. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
 11. opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
 12. planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych,
 13. przygotowywanie przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
 14. aktualizowanie dokumentacji sporządzonej w czasie rejestracji przedpoborowych celem prawidłowego wykorzystania jej do sporządzania list przedpoborowych,
 15. udział w przygotowywaniu kwalifikacji wojskowej i jej przeprowadzenie,
 16. prowadzenie czynności wyjaśniających wobec osób, które nie stawiły się na kwalifikację wojskową,
 17. przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach o uznaniu konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczy obowiązek służby wojskowej bezpośrednio opieki nad członkiem rodziny, prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz uznania ich za jedynych żywicieli rodziny,
 18. przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach,
 19. organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne miasta zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalenie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,
 20. uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb obrony cywilnej, przekazywanych przez organy obrony cywilnej,
 21. tworzenie formacji obrony cywilnej,
 22. przeznaczanie na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej,
 23. nakładanie świadczeń w ramach powszechnej samoobrony ludności,
 24. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
 25. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w tej dziedzinie,
 26. opracowywanie planów działania w dziedzinie obrony cywilnej gminy oraz nadzorowanie opracowywania planów obrony cywilnej zakładów pracy,
 27. organizowanie szkolenia i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, a także udzielania pomocy w realizacji przysposobienia obronnego,
 28. przygotowanie i zapewnianie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
 29. kierowanie tworzeniem, przygotowywaniem do działania, działaniem formacji obrony cywilnej,
 30. kierowanie przygotowywaniem rozśrodkowania (przyjęcia) załóg zakładów pracy i ewakuacji pozostałej ludności oraz akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym, a także organizowanie i koordynowanie prowadzenia tych działań,
 31. zapewnianie środków transportowych niezbędnych do prowadzenia rozśrodkowania (przyjęcia) i ewakuacji oraz akcji ratunkowych,
 32. planowanie i przygotowanie odpowiednich pomieszczeń, warunków bytowych, pomocy lekarskiej i społecznej dla osób podlegających rozśrodkowaniu i ewakuacji oraz zapewnienia warunków do funkcjonowania szkół i placówek opiekuńczo - wychowawczych dla młodzieży ewakuowanej,
 33. zapewnienie dostawy wody pitnej dla ludności i zakładów pracy przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i celów przeciwpożarowych,
 34. przygotowanie i zapewnianie funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz obiektów i urządzeń na potrzeby kierowania obroną cywilną, zapewnienie przygotowania i realizacji zaciemniania i wygaszania oświetlenia w mieście, zakładach pracy,
 35. organizowanie realizacji przedsięwzięć zwiększających stopień ochrony zakładów  pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia,
 36. planowanie i zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków umundurowania,
 37. planowanie, rozdzielanie i realizowanie - w ramach limitu wydatków obronnych - środków finansowych przeznaczonych na zadania obrony cywilnej,
 38. organizowanie ochrony dóbr kultury przed środkami rażenia oraz ewakuacja tych dóbr, a także zapewnienie wybitnym twórcom kultury i pracownikom nauki odpowiednich warunków pracy,
 39. prowadzenie działalności popularyzacyjnej oraz upowszechniania osiągnięć obrony cywilnej,
 40. ustalanie zadań i kontrolowanie stanu przygotowań w zakresie obrony cywilnej instytucji i przedsiębiorstw państwowych oraz organizacji spółdzielczych i społecznych mających siedziby na terenie działania,
 41. powoływanie zespołów ds. rozśrodkowania,
 42. organizowanie magazynów sprzętu obrony cywilnej,

3. W zakresie ochrony danych osobowych i zarządzania kryzysowego:

 1. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miasta,
 2. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla Burmistrza Miasta,
 3. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Miasta,
 4.  zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 5.  podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia w systemie,
 6.  określenie pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane,
 7.  nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
 8.  szkolenia osób dopuszczonych do danej grupy informacji chronionych w tym zaznajomienie i przeszkolenie pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami zawartymi w Polityce bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka,
 9.  nadzór nad wykonaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności,
 10.  nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane,
 11. koordynowania działań w zakresie: eliminowania lub redukowania prawdopodobieństwa sytuacji kryzysowej, planowania sposobów reagowania w przypadku określonych sytuacji kryzysowych, podejmowania przedsięwzięć zmierzających do zahamowania rozwoju sytuacji kryzysowej oraz przywracania stanu sprzed sytuacji kryzysowej,
 12. monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie miasta,
 13. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego,
 14. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
 15. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta,
 16. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 17. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 18. współpraca z pomiotami realizującymi monitoring środowiska,
 19. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 20. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 21. współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska spowodowanych działaniem sił przyrody lub awarii obiektów technicznych.”

5. w art. 6 skreśla się § 15.

§ 2

Pozostałe przepisy Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-05-07)
Udostępnił:
Michał Duda
(2015-07-17 11:51:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2015-07-17 11:58:17)
 
 
ilość odwiedzin: 5319233

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X