☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Niedziela 15.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 28/2016

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 15.03.2016 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 121/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

 z dnia 22 września 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, stanowiącym  załącznik do Zarządzenia nr 121/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 września 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art. 4 § 1  ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

      ,, 4) wieloosobowe stanowisko pracy ds. integracji społecznej i zdrowia”

 1. w art. 6 § 5 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy: ,,rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii”
 2. w art. 6 § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. W zakresie integracji społecznej i zdrowia:

 1. przygotowanie i przedkładanie Burmistrzowi Miasta projektu preliminarza na wykonanie Projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 2. przygotowanie i przedkładanie Burmistrzowi Miasta projektu preliminarza na wykonanie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 3. organizacja działalności profilaktycznej realizowanej na terenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
 5. opracowywanie treści umów, zleceń i innych dokumentów związanych z realizacją MPPiRPA oraz MPPN,
 6. kontrola realizacji umów zleceń i innych zadań wynikających z MPP i RPA oraz MPPN,
 7. prowadzenie w ramach MPP i RPA zajęć profilaktycznych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 8. wypracowanie procedury konsultowania projektów aktów normatywnych podejmowanych przez Miasto w dziedzinach statutowych organizacji pozarządowych,
 9. wypracowanie procedury współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu Rocznych Programów Współpracy,
 10. wypracowanie sposobu monitorowania współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,
 11. wypracowanie wieloletniego modelu współpracy pomiędzy Miastem a organizacjami pozarządowymi,
 12. koordynowanie działań wynikających z Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
 13. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych ze wspieraniem zatrudnienia socjalnego,
 14. koordynacja działań prowadzonych w Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej i Centrum Integracji Społecznej,
 15. koordynacja działań prowadzonych w Centrum Dialogu Społecznego,
 16. prowadzenie spraw z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej należących do zadań własnych miasta lub zleconych miastu z zakresu administracji rządowej.”

§ 2

Pozostałe przepisy Zarządzenia Nr 121/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 września 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2016-03-15)
Udostępnił:
Michał Duda
(2016-03-16 08:45:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2016-03-16 08:51:19)
 
 
ilość odwiedzin: 5319381

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X