☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Niedziela 14.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta
Ostrów Mazowiecka
w Biurze Promocji

 

Stanowisko - Kierownik Biura Promocji

Zakres zadań na stanowisku

 1. Promocja Ostrowi Mazowieckiej w organizacjach i związkach jednostek samorządu terytorialnego na targach, przeglądach oraz w mediach lokalnych,  regionalnych oraz ogólnopolskich.
 2. Współpraca z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie miasta Ostrów  Mazowiecka na warunkach i w trybie określonym przez Burmistrza, poprzez  wydawanie folderów, prospektów, planów miasta i jego map.
 3. Analizowanie wypowiedzi prasowych i przedstawianie wniosków Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza Miasta, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta.
 4. Utrzymywanie bezpośrednich, bieżących kontaktów z redakcjami periodyków miejskich, jak również z rozgłośniami radiowymi i redakcjami telewizyjnymi.
 5. Prowadzenie polityki informacyjnej - prezentacja działalności Rady Miasta, Burmistrza, Urzędu Miasta w tym tworzenie, koordynacja i weryfikacja informacji do Biuletynu Miasta.
 6. Tworzenie pozytywnego wizerunku miasta w kraju i za granicą.
 7. Współpraca w zakresie promocji miasta i pozyskiwania nowych partnerów
  i inwestorów.
 8. Realizacja partnerskich kontaktów zagranicznych w ramach dotychczasowych umów
  i prowadzenia spraw rozwijania współpracy zagranicznej.
 9. Prowadzenie strony internetowej urzędu i mediów społecznościowych, redagowanie
  i nadzorowanie informacji, grafik oraz przygotowywanie fotoreportaży
  i wideoreportaży promujących miasto.
 10. Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych o charakterze  masowym i środowiskowym.
 11. Wspieranie działalności kulturalnej i sportowej realizowanej przez inne podmioty na terenie miasta.
 12. Dbanie o atrakcyjność, aktualność i merytoryczną poprawność informacji przekazywanej mieszkańcom miasta.
 13. Kreowanie, tworzenie strategii promocji i komunikacji miasta, opracowywanie koncepcji materiałów promocyjnych, w tym wydawnictw okolicznościowych
  i gadżetów promujących miasto.
 14. Współpraca z organami państwowej służby zabytków w sprawach dotyczących utrzymania obiektów zabytkowych, położonych na terenie miasta.
 15. Współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi miasta.
 16. Koordynacja spotkań „Dzieje się w Ostrowi Mazowieckiej”

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe drugiego stopnia.
 2. Co najmniej 5-letni staż pracy - mile widziane doświadczenie zawodowe  w zakresie organizacji działań promocyjnych.
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw  publicznych.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wskazanym stanowisku  pracy.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Niekaralność kandydata za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 1. Dobra organizacja pracy w zespole.
 2. Umiejętność wyszukiwania i weryfikowania informacji, redagowania pism oraz samodzielnego  rozwiązywania problemów.
 3. Komunikatywność, kreatywność  i asertywność.
 4. Umiejętność redagowania informacji prasowych i tekstów promocyjnych.
 5. Znajomość zagadnień z zakresu: prawa samorządowego, procedury  administracyjnej, prawa prasowego, prawa autorskiego, ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 6. Wiedza z zakresu public relations oraz komunikacji społecznej.
 7. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum średniozaawansowanym – mile widziane potwierdzenie stosownym certyfikatem.
 8. Umiejętność analizy i interpretacji przepisów aktów prawnych.
 9. Obsługa urządzeń biurowych.

Warunki pracy na stanowisku

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo,  8 godzin dziennie.
 2. Miejsce świadczenia pracy Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 oraz w miejscu prowadzonych  imprez kulturalnych i sportowych.
 3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.
 4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
 2. Kwestionariusz osobowy. (doc,pdf)
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kserokopie świadectw pracy (zaświadczenie z obecnego miejsca pracy - dla osób aktualnie zatrudnionych) potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Oświadczenia kandydata o:
  1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystania z pełni praw publicznych,
  2. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na stanowisku kierowniczym.

Terminy i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka
w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 7 czerwca 2021 r. do godziny 16:00 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Biura Promocji”.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Pozostałe informacje

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.

Po przeprowadzonych rozmowach, informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.


Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a także ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta.
 5. W zakresie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek
  i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
  w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 

Burmistrz Miasta

    Jerzy Bauer

Ostrów Mazowiecka, dnia 26 maja 2021 r.


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Dąbkowska Małgorzata
(2021-05-26 13:18:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbkowska Małgorzata
(2021-05-26 13:55:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1531389