☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Środa 29.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Maz

Zarządzenie Nr 59/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej, powołania Komisji Konkursowej
oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej zwane dalej Ogłoszeniem, określa Załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy, kto spełnia kryteria określone w Ogłoszeniu.
4. Ogłoszenie zostanie opublikowane:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka,

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej,

4) w dzienniku o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym,

5) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz podane do wiadomości pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej.

§ 2.

1. Postępowanie konkursowe na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadzi Komisja Konkursowa zwana dalej - Komisją.
2. W celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej, powołuję Komisję w następującym składzie:

1) Sylwia Katarzyna Kos - Przewodnicząca Komisji,
2) Daniel Choinka - Członek Komisji,
3) Anna Wilczyńska - Członek Komisji,
4) Dorota Ambroziak -  Członek Komisji,

5) Marek Kuziak - Członek Komisji.

3. Szczegółowy tryb pracy Komisji, określa Regulamin pracy Komisji, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.
4. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia postępowania konkursowego i przekazania dokumentacji konkursowej Burmistrzowi.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta
/-/Jerzy Bauer

 

 

Załączniki nr 1 do Zarządzenia Nr 59 /2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej

 

I. Nazwa i adres instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej ul. 11 Listopada 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka

II. Określenie stanowiska: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej

III. Wymiar czasu pracy: pełny etat

IV. Forma zatrudnienia: powołanie na czas określony, od 3 do 7 lat zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Bieżące zarządzanie, kierowanie działalnością biblioteki oraz reprezentowanie instytucji na zewnątrz.

2. Realizacja programu działania określonego umową, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Kierowanie gospodarką finansową instytucji.

4. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników biblioteki.

5. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców miasta i użytkowników biblioteki.
6. Zapewnienie skutecznej kontroli zarządczej w instytucji.

 

VI. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wykształcenie wyższe II stopnia.

3. Pięcioletni staż pracy w tym co najmniej trzyletni na stanowiskach kierowniczych.

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289).

 

VII. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad ekonomiczno – księgowych.

2. Dysponowanie wiedzą z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej.

3. Znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, gminnych jednostek organizacyjnych, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, przepisów prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną.

5. Umiejętności organizacyjne, w tym umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz organizowaniu imprez kulturalnych.

6. Kreatywność, odpowiedzialność i dyspozycyjność.

7. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
 2. Kwestionariusz osobowy (doc, pdf).
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kserokopie świadectw pracy dokumentujących 5 letni staż pracy, a w przypadku pozostawania uczestnika postępowania w stosunku pracy, zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu.
 5. Autorska koncepcja programowa dotycząca funkcjonowania i rozwoju Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej.
 6. Oświadczenia kandydata o:
  1. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji moich danych osobowych”,
  2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wraz z zobowiązaniem do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru,
  4. braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
   17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
  5. posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  6. nieposzlakowanej opinii,
  7. stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków.

7.   Do oferty mogą być dołączone opinie i rekomendacje.

 

IX. Terminy i miejsce składania dokumentów:

1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66,
07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 23 maja 2022 r. do godziny 15.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej”.
2. Oferta powinna również zawierać numer telefonu lub adres e-mail umożliwiające kontakt w ramach procedury konkursowej.
3. W przypadku przesłania ofert pocztą - liczy się data wpływu do urzędu.
4. Oferty dostarczone po upływie podanego terminu oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

X. Informacje dodatkowe:

1. Informacje o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej, kandydaci mogą uzyskać osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 11 Listopada 8 w Ostrowi Mazowieckiej w godzinach pracy jednostki, po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 29 74 531 62 lub mailowo e-mail: biblioteka@mbpostrowmaz.pl
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.
4. Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
5. Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 
r. oorganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka przed powołaniem Dyrektora, zawiera z nim odrębną umowę, w której określone zostaną warunki organizacyjno - finansowe działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej. Program działania Miejskiej Biblioteki Publicznej złożony w postępowaniu konkursowym, będzie załącznikiem do niniejszej umowy.
6. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
7.
Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 21 dni od końcowego terminu składania ofert.

 

Załączniki nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej

§ 1.

1. Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka.
3. Organizatorem - konkursu jest Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.
4. Obsługę Komisji i niezbędne warunki związane z postępowaniem konkursowym oraz działalnością Komisji - zapewnia organizator.

5. Pracami Komisji kieruje Przewodnicząca.
6. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a) określenie kryteriów oceny uczestników konkursu,
b) przeprowadzenie postępowania konkursowego,
c) sporządzenie protokołów z posiedzeń Komisji,
d) przekazanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi.

7. Posiedzenie Komisji, na którym są przeprowadzane rozmowy z uczestnikami konkursu, odbywa się w terminie 7 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

§ 2.

1. W składzie Komisji nie może być osoby przystępującej do konkursu, osoby która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym osoby, której dotyczy przedmiotowe postępowanie albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwość co do jej bezstronności.
2. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1 zaistnieją lub zostaną ujawnione w trakcie postępowania konkursowego, członek komisji, której dotyczy ta okoliczność, podlega wyłączeniu z prac Komisji. Burmistrz dokonuje zmiany w składzie Komisji.
3. Członków Komisji obowiązuje zachowanie poufności dotyczącej prac Komisji.

4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Komisja może przerwać posiedzenie i wyznaczyć nowy termin.

§ 3.

1. Konkurs na stanowisko Dyrektora przebiega dwuetapowo.
2. W pierwszym etapie postępowania Przewodnicząca Komisji zapoznaje członków z trybem pracy Komisji.
3. Komisja dokonuje otwarcia i analizy złożonych ofert oraz ich oceny formalnej i stwierdza:

a) czy oferta złożona została w terminie określonym  w ogłoszeniu o konkursie,
b) czy oferta zawiera wszystkie dokumenty wskazane w ogłoszeniu o konkursie,
c) czy kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.

4. Po dokonaniu oceny formalnej ofert, Komisja podejmuje decyzję o dopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego kandydatów spełniających wymagania formalne, bądź o odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postepowania konkursowego, jeżeli:

a) oferta nie została złożona po terminie,
b) oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie,
c) z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

5. Postępowanie konkursowe przeprowadza się także w przypadku wpływu jednej ważnej oferty.
6. Przewodnicząca Komisji informuje telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, uczestnika konkursu o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego. W informacji skierowanej do osób dopuszczonych do drugiego etapu, podaje się termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
7. Komisja sporządza protokół z pierwszego etapu postępowania konkursowego.

§ 4.

1. W drugim etapie postępowania konkursowego Komisja przeprowadza indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, niezbędne do ustalenia przydatności na stanowisko dyrektora, biorąc pod uwagę w szczególności przedstawioną przez kandydata koncepcję funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej.
2.
Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy również znajomości z zakresu funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,  ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks pracy, a także zagadnień związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych.
3. Komisja prowadzi postepowanie konkursowe, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 składu Komisji.

4. Każdy członek Komisji dysponuje jednym głosem.
5. Spośród kandydatów, których oferty spełniły warunki określone w ogłoszeniu o konkursie, Komisja wyłania kandydata na dyrektora bezwzględną większością głosów członków Komisji obecnych na posiedzeniu.
6. Jeżeli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata na dyrektora, a oferty co najmniej dwóch uczestników konkursu spełniły warunki określone w ogłoszeniu o konkursie, przeprowadza się drugie głosowanie.
7. Drugie głosowanie dotyczy dwóch uczestników konkursu, którzy uzyskali najwięcej głosów, a jeżeli według powyższej zasady nie można wyłonić dwóch uczestników konkursu, wszystkich uczestników konkursu, którzy uzyskali dwie największe liczby głosów.
8. W przypadku gdy w drugiej turze głosowania Komisja nie wyłoni kandydata na dyrektora, konkurs uważa się za nierozstrzygnięty.

§ 5.

1. Z drugiego etapu Komisja sporządza protokół końcowy, który zawiera:
a) imiona i nazwiska przewodniczącego, członków Komisji oraz uczestników konkursu,
b) informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych uczestników,
c) informację o wyniku postępowania konkursowego wraz z uzasadnieniem.
2.  Komisja przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi, który podejmuje decyzję, co do powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej.
3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  organizatora oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

 

Klauzula informacyjna

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
  ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) i lit. c) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a także ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Miasta;
 5. W zakresie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek
  i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-04-22)
Udostępnił:
Dąbkowska Małgorzata
(2022-04-22 15:55:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbkowska Małgorzata
(2022-04-25 15:11:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1531389