Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Miasto Ostrów Mazowiecka

Poniedziałek 31.08.2015

zaawansowane

Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych z bazy Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka:

Wymagane dokumenty:

1.     Wypełniony wniosek o udostępnienie danych,

2.     dowód dokonania opłaty. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi  31 zł  lub podstawa prawna o zwolnieniu z opłaty,

(Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące:

1) jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem – uzyskane ze zbiorów meldunkowych lub zbioru PESEL;

2) jednego dokumentu lub jednej osoby – uzyskane z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych),

3.     wskazanie przepisu prawa materialnego na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby albo dokumenty potwierdzające interes prawny ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych.

Opłatę należy wnieść:

·         na konto Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka  Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej numer  06 8923 0008 0016 7309 2000 0006   

·         w kasie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka czynnej w godz. 9.00 do 14.00, we wtorki od 9.00 do 17.00.

Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.).

Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko uwiarygodnią istnienie interesu faktycznego, dane mogą być udostępnione tylko za zgodą osób, których dotyczą.

W przypadku działania pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu lub kopii zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść

·         na konto Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej numer  44 8923 0008 0016 7309 2000 0001   

·         w kasie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka czynnej w godz. 9.00 do 14.00, we wtorki od 9.00 do 17.00.

Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej:

Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego.

Termin i sposób załatwiania:
Niezwłocznie, nie dłużej niż miesiąc.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
ul. 3-go Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
Kancelaria Urzędu Miasta

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności– pokój nr 101
tel. 29 - 6795425

 Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)

•  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298, z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1353, z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

•  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn.zm.)

•  ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

Formularz do pobrania:
wniosek_o_udostepnienie_danych.pdf

Wytworzył:
Godlewska Danuta
Udostępnił:
Artur Kołodziej
(2009-01-13 14:20:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2013-01-08 14:10:59)
 
 

ilość odwiedzin: 2248295

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X