Zarządzenie Nr  80/2011
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 7 września 2011 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2011 w ramach Rocznego Programu Współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Na podstawie artykułu 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) , art. 11 ust. 2 w związku z art. 15 ust.1 i 2 ,art.16 oraz art. 17  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przyznaje dotacje organizacjom pozarządowym na realizacje zadań publicznych w 2011 roku z zakresu:

 

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób:

 

a) Stowarzyszenie Nadzieja
- nazwa zadania: „ Pracownia Rzeźby”
- kwota dotacji – 1 500 zł
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

a) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań”

- nazwa zadania: „Pływam- jestem zdrowszy”

- kwota dotacji: 3 452,50zł

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

a) Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno Oświatowych „OTIKO”

- nazwa zadania: „Koncert poezji śpiewanej”

- kwota dotacji: 3 000zł
  

§ 2

Wykonanie zarządzenia polega na:
  1. Przygotowaniu umowy dotacyjnej
  2. Kontroli wykonania dotowanego zadania przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  3. Rozliczenie zawartej umowy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka

           
                    /-/ Władysław Krzyżanowski

              Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

 
Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
Udostępnił:
Artur Kołodziej
(2011-09-08 12:06:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Kołodziej
(2011-09-08 12:08:38)