Zarządzenie nr 89/2014

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 24 października 2014

w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

 z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 lipca 2011r.

art. 6 § 5 ust. 2 pkt 29 otrzymuje brzmienie:

,, 29) koordynacji działań prowadzonych w Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej i Centrum Integracji Społecznej”

 § 2

Pozostałe przepisy Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-10-24)
Udostępnił:
Michał Duda
(2014-10-31 12:02:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Duda
(2014-10-31 12:03:55)