Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostarczenie i nasadzenie 64 sadzonek drzew ozdobnych.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i nasadzenie 64 sadzonek drzew ozdobnych według wymienionego asortymentu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego:
  1. 8 sadzonek drzew głogu dwuszyjkowego (Crateagus Meida) – nasadzenie ul. Parkowa,
  2. 26 sadzonek jabłoni rajskiej, odmiana „OLA”, szczepione na podkładce silnie rosnącej – nasadzenia ul. Sielska,
  3. 4 sadzonek jarząbu pospolitego (Sorbus aucuparia) – nasadzenie skwer zieleni przy Biedronce/Broniewskiego,
  4. 2 sadzonki drzew klonu kulistego (Acer platanoides Globosum) – nasadzenie na skwerze zieleni przy Ratuszu,
  5. 12 sadzonek jarząbu mącznego (Sorbus aria) – nasadzenie ul. Broniewskiego,
  6. 12 sadzonek żywotnika (Thuja spp.) tuja szmaragdowa o wysokości  min 150 cm. nasadzenie przy ZSP nr 1 ul. Szkoły Podchorążych.
 2. Sadzonki drzew muszą spełniać następujące wymagania: materiał roślinny zdrowy, przystosowany do nasadzeń miejskich, pień prosty o obwodzie 12-14 cm (pomiar na wysokości 130 cm), wysokość sadzonki na wysokości pnia co najmniej 170 cm, korona prawidłowo uformowana, charakterystyczna dla gatunku, system korzeniowy prawidłowo wykształcony. Materiał ma pochodzić ze szkółki, w której był regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata lub w pojemniku co 1-2 lata.
 3. Każda sadzonka drzewa ma być umieszczona w oddzielnym pojemniku lub donicy, zabezpieczona na czas transportu przed uszkodzeniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
 4. Drzewa należy posadzić w dołki o wym. 70 x 70 cm  zaprawione do połowy ziemią żyzną . Drzewa należy posadzić z ustawieniem i opalikować 3 kołkami o wym. 170/7 cm. Wokół posadzonego drzewa  należy wykonać misę oraz podlać sadzonkę.
 5. Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2014 roku.
 6. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia (w tym koszty dostarczenia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego).
 7. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego doświadczenia i sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia (załącznik nr 2).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na dostawę i nasadzenie 64 sadzonek drzew ozdobnych”.

Oferty należy składać do dnia 21.07.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Aleksandra Renik, tel. (29)679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie
Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-07-15)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-07-15 13:23:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-07-15 13:27:58)