Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie bieżącej konserwacji oraz wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji i pomiarów rezystancji uziemień roboczych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych, zamontowanej w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie:
  • Konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych produkcji Motala Hissar AB typu MC200, nr fabryczny 9820, nr UDT N3027000378, zamontowanej w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66
  • pomiarów rezystancji izolacji i pomiarów rezystancji uziemień roboczych oraz  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej ww. platformy.
 2. Konserwacja platformy obejmuje stały nadzór pracy urządzenia oraz dbanie o jego sprawne działanie. Do zakresu obowiązków Wykonawcy będzie należeć w szczególności:
 • sprawdzanie stanu mechanizmu podnoszenia, stanu cięgien i ich zamocowania oraz urządzeń chwytnych,
 • sprawdzanie działania kontaktów bezpieczeństwa oraz wyłączników krańcowych,
 • sprawdzanie działania przycisków sterowniczych na kasecie sterującej i na panelu kondygnacyjnym we wszystkich dających się przewidzieć okolicznościach,
 • sprawdzanie czy nie były dokonywane jakiekolwiek manipulacje czy modyfikacje,
 • sprawdzanie stanu akumulatorów i ewentualne skorygowanie działania urządzenia,
 • czyszczenie i  smarowanie  poszczególnych elementów zespołów i części zgodnie z instrukcją producenta,
 • udział w komisjach  okresowych UDT,
 • prowadzenie dziennika konserwacji poprzez odnotowywanie wykonywanych czynności,
 • szybkie usunięcie wady i uruchomienie w przypadku zatrzymania się urządzenia (nie później niż w ciągu 24 godzin roboczych), natomiast w przypadku uwięzienia osób znajdujących się w kabinie ich niezwłoczne uwolnienie (czas reakcji ze strony Zleceniobiorcy nie może przekroczyć 1 godziny).
 1. Termin obowiązywania umowy: od 01.01.2016r. do 31.12.2017r (Konserwacja platformy wykonywana będzie co 30 dni).
 2. Pomiary rezystancji izolacji i pomiary rezystancji uziemień roboczych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej platformy będą wykonywane w częstotliwości wynikającej z przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego z dnia 29 października 2003r. (Dz. U. Nr 193, poz.1890).
 3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany zużytych części jak również wykonania robót remontowych oraz wszelkich napraw powstałych w wyniku dewastacji po otrzymaniu oddzielnie płatnego zlecenia.
 4. W ramach konserwacji, wykonawca zobowiązany jest, bezpłatnie dostarczyć (w miarę potrzeby) następujące materiały w ilościach niezbędnych do sprawnego działania konserwowanych urządzeń, a w szczególności: smary, sprężynki, żarówki sygnalizacyjne, bezpieczniki, zawleczki, wkręty, śruby, podkładki, taśmy izolacyjne, czyściwo, stopy i pasty lutownicze.
 5. Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę i uprawnienia do wykonania zamówienia w zakresie określonym w sekcji I ust. 1.
 6. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz prawidłowego obliczenia ceny ryczałtowej.
 7. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1.

Do oferty należy załączyć:

1) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniej wiedzy i uprawnień do wykonania zamówienia w zakresie określonym w sekcji I ust. 1, (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym  podpisem Wykonawcy).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na konserwację platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka”.

Oferty należy składać do dnia 27.11.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2015r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Marta Pietrzykowska, tel. (29) 679-54-77;
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wzór Umowy PDF

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-11-20)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-11-20 16:27:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-11-20 16:29:30)