Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów higienicznych, chemicznych, gospodarczych oraz naczyń jednorazowego użytku.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż, dowóz i wniesienie do siedziby Zamawiającego) art. higienicznych (Część I), chemicznych (Część II), akcesoriów gospodarczych (Część III) oraz naczyń jednorazowego użytku (Część IV) wymienionych w formularzu cenowym - załączniku nr 2 do zapytania, dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
 2. Ilości wykazane w załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zapotrzebowanie na art. higieniczne, chemiczne, art. gospodarcze, naczynia jednorazowego użytku na okres od daty zawarcia umowy do 30.06.2016r. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
 3. Wykonawca zapewni dostawę art. higienicznych, chemicznych, gospodarczych oraz naczyń jednorazowego użytku zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych od dnia przekazania zamówienia drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 4. Wszystkie jednostkowe ceny netto wskazane przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ujęty w Zapytaniu Ofertowym i nie będą podlegały podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. Cena za art. higieniczne, chemiczne, gospodarcze i jednorazowego użytku ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia do siedziby Zamawiającego.
 5. Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie lub zmniejszenie ilości dostawy wynikających z rzeczywistych aktualnych potrzeb z zachowaniem cen podanych w ofercie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zamówienie towarów w ilościach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zobowiąże się odebrać reklamowany towar na koszt własny towar na koszt własny i wymienić go na towar wolny od wad w terminie 48 godzin licząc od momentu zgłoszenia reklamacji.
 7. Płatność nastąpi przelewem, osobno za każde zrealizowane zamówienie w ciągu 14 dni, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku(odrębnie dla każdej części zamówienia).
 8. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę na jedną, kilka wybranych lub wszystkie części zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do oferty należy dołączyć formularz cenowy – załącznik nr 2

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na dostawę artykułów higienicznych, chemicznych, gospodarczych oraz jednorazowego użytku”.

Oferty należy składać do dnia 18.12.2015r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2015r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Marta Pietrzykowska, tel. (29)679-54-35,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl
 3. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Formularz Cenowy (PDF, XLS)

4) Wzór Umowy PDF

  

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2015-12-11)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2015-12-11 16:34:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2015-12-11 16:36:34)