Projekt na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 133/2023
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu
na rok 2024 oraz projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2024-2039.

Na podstawie art.230 ust.2 i art. 238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz Uchwały Nr XXXVI /336/2022 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ostrów Mazowiecka zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2024 oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039 wraz z informacyjnymi i uzasadnieniem.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
/-/ Jerzy Bauer

 

Projekt budżetu na 2024 r. (plik pdf 3222 KB)

Projekt WPF na lata 2024-2039 (Plik pdf 5168 KB)

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-11-14)
Udostępnił:
ZETO SERWIS ZETO
(2023-11-20 08:39:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Sobotka Marta
(2023-11-21 08:20:38)