Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017r., poz. 1579  z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Sokołów Podlaski (nr ewid. 4413) do działki nr ewid. 4602/13 i 4602/14 przy ulicy Małkińskiej w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Sokołów Podlaski (nr ewid. 4413) do działki nr ewid. 4602/13 i 4602/14 przy ulicy Małkińskiej w Ostrowi Mazowieckiej:

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Sokołów Podlaski (działka nr ewid. 4413) do działki nr ewid. 4602/13 i 4602/14 przy ulicy Małkińskiej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z wykonaniem przepustu fi 400 na rowie przydrożnym pod projektowanym zjazdem.

Budowa zjazdu obejmuje wbudowanie w istniejące koryto rowu rur (przepustu) o średnicy fi 400 i długości L=10m, wykonanie prefabrykowanych ścianek czołowych na końcu przepustu o grubości 30cm, zasypanie ułożonych rur piaskiem średnim, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni zjazdu z kostki betonowej szerokości 5,0 m (przecięcia krawędzi zjazdu i drogi wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu R=6,0 m) wraz z poboczami z pospółki żwirowej szerokości 0,5 m.

Podstawowe parametry techniczne

- szerokość zjazdu – 5,0 m,

- promień wyokrąglenia na zjeździe – 6,0m,

- szerokość poboczy na zjeździe – 0,5m,

- spadek jednostronny na zjeździe 2%,

- średnica przepustu – fi 400

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

 • 8 cm – kostka betonowa
 • 3 cm – podbudowa cementowo - piaskowa
 • 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 • 10cm – kruszywo naturalne -piasek

Konstrukcja pobocza

 • 15 cm – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

Odwodnienie

     Wody Opadowe z jezdni odprowadzone będą powierzchniowo do istniejącego rowu.

Przepust na rowie

Przepust betonowy średnicy fi400 i długości 10m. Nad przepustem należy zapewnić naziom wysokości min. 40cm oraz minimalne pochylenie 0,5%. Na wlocie i wylocie należy zastosować prefabrykowane ścianki czołowe.

Przepust należy posadowić na fundamencie kruszywowym o gr. 25cm. Do wykonania fundamentu kruszywowego należy stosować mieszankę żwirowo – piaskową o  frakcji 0/63,5mm. Dodatkowo górna warstwa fundamentu o grubości 6cm musi być luźno ułożona tak, aby kręgi konstrukcji i elementy kielicha mogły się w niej swobodnie zagłębiać. Przy odbiorze posadowienia przepustu należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe wypełnienie przestrzeni między rurą a fundamentem z kruszywa. Grunt zasypki – niewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki żwirowo – piaskowej o frakcji 0-31,5mm. Prefabrykowane ściankowe zakończenie przepustu należy umieścić na ławie betonowej o szerokości 30cm. Rów drogowy w rejonie przepustu należy oczyścić i wyprofilować do projektowanych rzędnych.

Rozwiązania wysokościowe

      Pochylenie poprzeczne zjazdu jednostronne 2% w kierunku rowu

      Pochylenie podłużne:

 • 3% w kierunku jezdni drogi wojewódzkiej na pierwszych 2,8m
 • 4% w kierunku przeciwnym do jezdni drogi wojewódzkiej na pozostałym odcinku
  1. Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem kierownika budowy.
  2. Zamawiający wymaga obecności na budowie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej w każdy dzień, w którym prowadzone będą roboty budowlane.
  3. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek wprowadzić organizację ruchu na czas prowadzenia prac w pasie drogowym, zgodnie z odrębnym projektem, zatwierdzonym przez właściwy organ. Oznakowanie należy utrzymać w odpowiednim stanie przez cały czas prowadzenia robót.
  4. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonym projekcie Budowlano - Wykonawczym, wykonanym przez ROAD CONCEPT RENATA KOZAK ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Węgorzewo. Projektant: branża drogowa mgr inż. Renata Kozak.
  5. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji załączonej dokumentacji oraz prawidłowego obliczenia ceny ryczałtowej.
  6. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, obejmuje ono koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (m.in. koszty robocizny, materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu, koszty pracy sprzętu koszty dojazdu/dostaw oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu. Załączony do ogłoszenia o zamówieniu przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Zaleca się szczegółowe sprawdzenie załączonej dokumentacji.
  7. Na etapie składania ofert nie jest wymagane załączenie do oferty kosztorysu ofertowego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy przedstawi Zmawiającemu w wersji papierowej kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej (4 egzemplarze) zawierający ryczałtowy koszt wykonania poszczególnych elementów robót.
  8. Zamawiający wymaga obecności na budowie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do drogowej lub równoważne (na drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych) do kierowania robotami budowlanymi objętymi niniejszym zamówieniem w zakresie drogowym,

- wpisanymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (lub równoważnej), posiadającymi aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 1. Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem:

- kierownika budowy,

- inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót w trzech egzemplarzach.
 2. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2018 r.
 3. Okres gwarancji: 60 miesięcy.
 4. Warunki płatności: przelew 30 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
 5. Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń, usług, systemów lub procesów podanych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach służą wyłącznie do podania minimalnych wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich innymi produktami, materiałami, urządzeniami, usługami, systemami lub procesami o parametrach równoważnych, nie gorszych niż opisane w wyżej wymienionych dokumentach.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował:
 1. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równoważne (na drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych) do kierowania robotami budowlanymi objętymi niniejszym zamówieniem w zakresie drogowym,

- wpisanymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (lub równoważnej), posiadającymi aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 1. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobą z ww. uprawnieniami, Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli ww. osoba nabyła prawo do wykonywania ww. zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz.65).

III. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:

Najniższa cena –  waga 100% ,

 1. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryterium będą liczone według następującego wzoru:

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.– załącznik nr 2.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez osoby zdolne do realizacji zamówienia (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Miasto Ostrów Mazowiecka i opatrzonej napisem: Oferta na: Budowę zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Sokołów Podlaski (nr ewid. 4413) do działki nr ewid. 4602/13    i 4602/14 przy ulicy Małkińskiej w Ostrowi Mazowieckiej.

Oferty należy składać do dnia 25.06.2018r. do godz. 12.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 25.06.2018r.o godz. 12.20, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Daniel Choinka, tel. (29) 679-54-61
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie sprawdzać stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
  ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Załączniki:

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym PDF

1) Formularz Oferty (DOC, PDF)

2) Wykaz Osób (DOC, PDF)

3) Dokumentacja (ZIP)

4) Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-06-15)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2018-06-15 12:34:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2018-06-15 12:38:05)