ZARZĄDZENIE NR 147/2018 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 08 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka

ZARZĄDZENIE NR 147/2018

BURMISTRZA  MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

 

z dnia 08 października 2018 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 – 2025.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 I 1432) §5 Uchwały nr XVI/114/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz art. 5 i art. 6 w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1398) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Ostrowi Mazowieckiej w celu poznania uwag i opinii dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka  na lata         2018 – 2023.

§ 2.

Informacja o konsultacjach zostanie zamieszczona:

              § 3.

 Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 07 listopada 2018 r.

                                                                                § 4.

Konsultacje adresowane są do mieszkańców miata Ostrów Mazowiecka.

§ 5.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

  1. spotkania otwartego z mieszkańcami, mającego na celu prezentację projektu Gminnego Programu Rewitacizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 – 2023 r. Spotkanie odbędzie się w dniu 07 listopada 2018 r., w Budynku “Jatki” przy ulicy Pocztowej 12 w Ostrowi Mazowieckiej w godzinach od 17:00 – 18:00,
  2. spotkania w postaci zbierania uwag ustnych  w dniu 07 listopada 2018 r., w Budynku “Jatki” przy ulicy Pocztowej 12 w Ostrowi Mazowieckiej w godzinach od 18:15 – 19:15,
  3. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do nieniejszego Zarządzenia,           w terminie od 15 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r.

§ 6.

Zakres negocjowalnych konsultacji, dotyczy Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 – 2023.

§ 7.

W celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1, powołuję Miejski Zespół ds. Konsultacji, zwany dalej Zespołem w składzie:

  1. Przewodniczący: Zbigniew Chrupek,
  2. Członek: Daniel Choinka,
  3. Członek: Agnieszka Gwardiak,
  4. Członek: Paweł Pecura.

§ 8.

 O zasadności przyjęcia uwag dotyczących Programu ostateczną decyzję podejmuje  Burmistrz Miasta Ostrowi Mazowieckiej.

§ 9.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, który zostanie opublikowany na stronie BIP Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 10.

Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzedu Miasta Ostrów Mazowiecka  (https://www.ostrowmaz.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/), a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta                                                       

/-/                                                                    

                                                                                                               Jerzy Bauer                                                          

Projekt Gminnego programu rewitalizacji miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 - 2025

Zał. nr 1 do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 - 2025 mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji     

Zał. nr 2 do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018-2025 graficzny przedstawiający podstawowe kierunku zmian funk.-przestrz.

Załącznik nr 3-Formularz

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-10-08)
Udostępnił:
Rosińska Małgorzata
(2018-10-11 10:18:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Rosińska Małgorzata
(2018-10-11 10:25:05)