ZARZĄDZENIE NR 173/2018

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 27 listopada 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

 

    Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669) oraz uchwały Nr XL/286/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

    Ogłaszam otwarty konkurs na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

 

§ 2.

    Treść ogłoszenia stanowi Załącznik do zarządzenia.

 

§ 3.

    Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

§ 4.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

 

Pełna treść Zarządzenia Nr 173/2018 z załącznikiem

Wniosek o przyznanie dotacji - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/286/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 r.

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-11-30)
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2018-11-30 10:03:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2018-11-30 12:46:01)