ZARZĄDZENIE NR 1/2021
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

 

z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2021 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka

   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art.15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z2020r.poz.1057 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.


    Powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:
1) Sylwia Katarzyna Kos     - Przewodniczący Komisji
2) Halina Bardyszewska    - Członek Komisji
3) Małgorzata Rosińska    - Członek Komisji

§ 2.


   Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2021 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia nr 142/2020 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2020 r.

§ 3.

    Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. W skład Komisji wchodzą minimum trzy osoby. Posiedzenia Komisji konkursowej prowadzi Przewodniczący Komisji.

§ 4.


1. Komisja Konkursowa dokona oceny formalnej oraz merytorycznej ofert według kryteriów zawartych w ogłoszeniu o konkursie na zadania realizowane w 2021 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.
2. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład Komisji Konkursowej,
2) nazwy podmiotów składających oferty,
3) przebieg postępowania konkursowego,
4) wyniki oceny ofert oraz proponowane kwoty dotacji.
3. Protokół podpisują osoby biorące udział w posiedzeniu, wchodzące w skład Komisji Konkursowej.
4. Przewodniczący Komisji Konkursowej niezwłocznie przekaże Burmistrzowi Miasta protokół z postępowania konkursowego.

§ 5.


1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania i rozwiązuje się z chwilą przekazania Burmistrzowi Miasta protokołu z postępowania konkursowego.
2. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 6.


    Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 7.


    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2021-03-22 12:20:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2021-03-22 13:06:25)