Zarządzenie Nr 52/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713; zm. Dz. U. z 2020 r. poz.1378) oraz § 3 pkt 4 lit. d uchwały Nr XL/ 288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Zwalnia się Muzeum Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) z opłat za korzystanie z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej na zorganizowanie w dniach 14–15.05.2021 r. obchodów V Święta rtm. Witolda Pileckiego.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 14.05.2021 r.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-05-11)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-05-11 11:59:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2021-05-11 11:59:35)