Zarządzenie Nr 67/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej w składzie:

1) Sylwia Katarzyna Kos - przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji Konkursowej,

2) Dorota Ambroziak - przedstawiciel organu prowadzącego,

3) Renata Subda - przedstawiciel organu prowadzącego,

4) Michał Giers - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

5) Agnieszka Czartoryska-Łuba - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) Dariusz Wiśniewski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

7) Iwona Lipska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

8) Aneta Siwek - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

9) Małgorzata Kuczyńska - przedstawiciel Rady Rodziców,

10) Wioleta Stachacz - przedstawiciel Rady Rodziców,

11) Krzysztof Jagielski - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,

12) Waldemar Pałys - przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej MOZ Nr 1446 NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 2. 

Tryb oraz zasady pracy Komisji Konkursowej określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587 z późn. zm.).

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-06-07)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-06-08 12:59:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2021-06-08 13:00:26)