Zarządzenie Burmistrza Miasta

 
ZARZĄDZENIE NR 145/2021
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
 
z dnia 23 listopada 2021 r.
 
w sprawie ustalenia dni 24 grudnia 2021 r. oraz 07 stycznia 2022 r.
dniami wolnymi od pracy w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka
 
 
Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i 1834.) w związku z art. 129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1. 
 
 
Z tytułu świąt przypadających w sobotę tj. 25 grudnia 2021 r. (pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia) i 01 stycznia 2022 r. (Nowy Rok), ustala się dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) oraz dzień 07 stycznia 2022 r. (piątek) dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
 
§ 2. 
 
O ustalonych  dniach wolnych od pracy informuje się interesantów i pracowników poprzez: wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz drzwiach wejściowych w budynku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 3. 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
 
§ 4. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Burmistrz Miasta
 
 
Jerzy Bauer 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2021-11-23)
Udostępnił:
Dąbkowska Małgorzata
(2021-11-24 08:45:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbkowska Małgorzata
(2021-11-24 10:53:48)