Zarządzenie Nr 143/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w cenniku usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 143/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w cenniku usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

W Zarządzeniu nr 102/2020 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie:

„CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROWI MAZOWIECKIEJ – BOISKO/LODOWISKO "OMEGA"

I.  Ceny biletów wstępu i innych usług – lodowisko

Lp.

Rodzaj świadczonych usług

Dni powszednie

Soboty, niedziele i święta

Stawka
(w zł)

Dopłata za minutę powyżej stawki (w zł)

Stawka
(w zł )

Dopłata za minutę powyżej stawki (w zł)

1.

Normalny – 1 godzinny

9,00

0,20

12,00

0,25

2.

Normalny – 2 godzinny

16,00

0,20

18,00

0,25

3.

Ulgowy – 1 godzinny

7,00

0,15

9,00

0,20

4.

Ulgowy – 2 godzinny

10,00

0,15

14,00

0,20

5.

Bilet wstępu grupowy szkolny – 1 godzinny (do godziny 1300)

4,00

0,10

5,00

0,10

6.

Bilet wstępu grupowy szkolny – 1 godzinny (od godziny 1400)

5,00

0,10

5,00

0,10

7.

Bilet wstępu feryjny – 1 godzinny

3,00

0,05

-

-

Lp.

Dodatkowe usługi – lodowisko

Stawka (w zł)

1.

Wypożyczenie łyżew

6,00 za parę/wejście

2.

Ostrzenie łyżew

15,00 za parę

3.

Wypożyczenie kasku

3,00 za sztukę/wejście

4.

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy na łyżwach

3,00 za sztukę/wejście

Uwagi do tabeli:

1. Bilet wstępu ulgowy – dotyczy dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich oraz studentów do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów i rencistów po okazaniu ważnej legitymacji emeryt/rencista, osób niepełnosprawnych za okazaniem ważnej legitymacji oraz zasłużonych honorowych dawców krwi za okazaniem ważnej legitymacji.

2. Bilet wstępu grupowy szkolny – dotyczy grup zorganizowanych uczniów (grupa od 10 do 15 osób plus opiekun).

3. Bilet wstępu feryjny – dotyczy dzieci, młodzieży uczącej się i studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji. Bilet ważny do godziny 1700 w dni powszednie.

4. Do wejścia bezpłatnego na lodowisko uprawnieni są:

1) Opiekunowie osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

2) Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, które nie ukończyły 18 lat.

5. Brak możliwości łączenia ulg.

II.  Ceny biletów wstępu i innych usług – boisko wielofunkcyjne

Lp.

Rodzaj świadczonej usługi

Cena brutto

1.

Bilet wstępu normalny

8,00 zł/wejście

2.

Bilet wstępu ulgowy

4,00 zł/wejście

3.

Bilet wstępu wakacyjny

2,00 zł/wejście

4.

Wynajem całego boiska

65,00 zł/godzinę

Uwagi do tabeli:

1. Bilet wstępu ulgowy – dotyczy dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich oraz studentów do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów i rencistów po okazaniu ważnej legitymacji emeryt/rencista, osób niepełnosprawnych za okazaniem ważnej legitymacji oraz zasłużonych honorowych dawców krwi za okazaniem ważnej legitymacji.

2. Bilet wstępu wakacyjny – dotyczy dzieci, młodzieży uczącej się i studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji. Bilet ważny do godziny 1600 w dni powszednie.

III.  Pozostałe ceny biletów – OMEGA

Lp.

Rodzaj świadczonych usług – lodowisko OMEGA

Dni powszednie

Soboty, niedziele i święta

Stawka (zł/godz.)

Dopłata za minutę powyżej stawki (w zł)

Stawka (zł/godz.)

Dopłata za minutę powyżej stawki (w zł)

1.

Bilet wstępu ulgowy na lodowisko dla grup zorganizowanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka i ich jednostek organizacyjnych, które wspólnie prowadzą rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (bilet obejmuje udostępnienie łyżew i kasków)

10,00

0,20

10,00

0,20

 

2.

Bilet wstępu ulgowy feryjny na lodowisko dla grup zorganizowanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka i ich jednostek organizacyjnych, które wspólnie prowadzą rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (bilet obejmuje udostępnienie łyżew i kasków) – obowiązuje w dni powszednie do godziny 1700

8,00

0,10

-

-

Lp.

Rodzaj świadczonych usług – boisko OMEGA

Stawka cenowa

1.

Bilet wstępu ulgowy na boisko dla grup zorganizowanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka i ich jednostek organizacyjnych, które wspólnie prowadzą rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług

3,00 zł/wejście

”.

§ 2. 

Określenie cen nie stoi w sprzeczności z przepisami szczególnymi wynikającymi z ustaw.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. Burmistrza Miasta

/-/ Daniel Choinka

 

 


 

Wytworzył:
Daniel Choinka
(2021-11-17)
Udostępnił:
Subda Renata
(2021-11-24 12:17:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2021-11-24 12:17:49)