ZARZĄDZENIE NR 1/2022

ZARZĄDZENIE NR 1/2022
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 5 stycznia 2022 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu "Asystent Osobisty Osób Niepełnosprawnych- edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarności


   Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.


   Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu "Asystent Osobisty Osób Niepełnosprawnych- edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarności

§ 2.


   Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.


   Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4.


   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem

Program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Formularz oferty

Ramowy wzór umowy

Wzór sprawozdania

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2022-01-05 15:51:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2022-01-05 16:04:04)