ZARZĄDZENIE NR 2/2022 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świa

Zarządzenie Nr 2/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 5 stycznia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych  na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu "Opieka wytchnieniowa- edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarności

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu "Opieka wytchnieniowa- edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarności

§ 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

Sprostowanie Zarządzenia nr 2/2022

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-01-05)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-01-05 15:59:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2022-01-13 14:32:42)