Zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 124/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz.10295), zarządza się co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej stanowiący następujące załączniki do zarządzenia:

1) Załącznik nr 1 – Cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej – Kryta Pływalnia,

2) Załącznik nr 2 – Cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej – Pawilon Wielofunkcyjny i Stadion,

3) Załącznik nr 3 – Cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej – Boisko/Lodowisko „OMEGA”,

4) Załącznik nr 4 – Cennik usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej – Korty,

5) Załącznik nr 5 – Cennik usług pozostałych świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 2. 

Określenie cen nie stoi w sprzeczności z przepisami szczególnymi wynikającymi z ustaw.

§ 3. 

Traci moc:

1) Zarządzenie nr 168/2021 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej,

2) Zarządzenie nr 62/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej,

3) Zarządzenie nr 89/2022 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23.06.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do cennika usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.09.2022 r.

 

 Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia z załącznikami

 

 

   
     

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2022-08-31)
Udostępnił:
Subda Renata
(2022-09-02 16:04:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2022-09-05 11:06:16)