Nabór kandydatów na Członków Komisji

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023 - Nabór kandydatów na Członków Komisji

OGŁOSZENIE
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
zarządzone na dzień 24 września 2023 r.

Nabór kandydatów do pracy w komisjach wyborczych

Mazowiecka Izba Rolnicza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na Członków Okręgowych Komisji wyborczych. Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 183).

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

1. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,

3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej oraz ich najbliższa rodzina (wstępni i zstępni).

Zgłoszenia do Komisji Okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba do dnia 31 lipca 2023 r. w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

Wyboru członków komisji okręgowych dokonuje komisja wojewódzka spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów.

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:

- współdziałanie w wykonywaniu zadań wyborczych z wójtem w sprawach właściwego i terminowego sporządzenia spisów członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym,

- rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,

- zarządzenie druku kart do głosowania,

- przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,

- ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu kandydata do komisji okręgowej (gminnej) określone zostały Uchwałą Krajowej Rady Izb Rolniczych nr 1/2023 z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia wyborów (plik pdf 767 kB).

Przepisy związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do izb rolniczych dostępne są na stronie www.mir.pl w zakładce Wybory do Izb Rolniczych 2023.

Osoby zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Mazowiecka Izba Rolnicza ustaliła zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji.

Kandydatów na Członków Okręgowych Komisji wyborczych prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie poniższych dokumentów oraz dostarczenie ich do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (pok. 111, I piętro)

Wymagane dokumenty znajdują się w załączeniu:

  1. Formularz Zgłoszeniowy Kandydata na członka OKW (plik pdf 19kB)
  2. Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego (plik pdf 14kB)
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO (plik pdf 19kB)

Termin dostarczenia zgłoszeń na Członków Okręgowych Komisji wyborczych: 31.07.2023 r. do godz. 15.00.

Wytworzył:
Udostępnił:
Duda Michał
(2023-07-10 14:59:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2023-07-10 15:06:37)