Zarządzenie Nr 112/2023 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 września 2023 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Zarządzenie Nr 112/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 1 uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z nich (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 10295) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się cenę w kwocie 900,00 zł brutto za jeden miesiąc, za dzierżawę 15 m² terenu Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Różańskiej, na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez Panią Ewę Rymer – Mikołajczyk w zakresie mobilnego punktu gastronomicznego pod nazwą RAYMER BHP Ewa Rymer Mikołajczyk z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. Stefana Okrzei 5B/13, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 7591709715.

2. Ustala się okres trwania dzierżawy od dnia 15.09.2023 r. do 15.10.2023 r.

3. Mapka z zaznaczeniem dzierżawionej części terenu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. 

 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2023-09-15)
Udostępnił:
Subda Renata
(2023-09-18 11:26:55)
Ostatnio zmodyfikował: