Wycinka drzew

 

Usunięcie drzew i krzewów na wniosek

Obowiązek złożenia wniosku do organu:

 Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627)

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości – w formie podania lub druku wniosku.

Formularz wniosku do pobrania

Oświadczenie do pobrania

Opłaty:
- Bez opłat

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu – pokój Nr 1 w godzinach: poniedziałek, środa,czwartek, piątek w godz. 8.00-16.00, wtorek w godz. 8.00 - 18.00
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rozwoju Gospodarczego UM w Ostrowi Mazowieckiej - inspektor ds. ochrony środowiska,
pok. Nr 110

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii UM Ostrów Maz. w godzinach pracy Urzędu – 8.00 - 16.00)

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Usuniecie drzew i krzewów na zgłoszenie

Formularz zgłoszenia

Obowiązek dokonania zgłoszenia do organu:

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nowelizacja ustawy wprowadziła natomiast obowiązek dokonania  zgłoszenia do organu (wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków) zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej albo platanu klonolistnego;

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa  od posiadacza nieruchomości zawierające:

imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (wzór zgłoszenia dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej: Poradnik interesanta → Ochrona środowiska).

Miejsce złożenia dokumentów :

Kancelaria Urzędu – pokój Nr 1 w godzinach: poniedziałek, środa,czwartek, piątek w godz. 8.00-16.00, wtorek w godz. 8.00 - 18.00
 

Termin załatwienia sprawy:


Organ ma obowiązek dokonać oględzin drzew w ciągu 21 dni, oraz ma możliwość w ciągu 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Bieg terminu jest przerywany w przypadku braku kompletnych dokumentów dostarczonych wraz ze zgłoszeniem.
Brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia oznacza, że zgłaszający będzie mógł usunąć drzewo do 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin w terenie. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. Organ może przed upływem 14-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu, wydać  zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia wnioskodawcę do usunięcia drzewa. Wydanie zaświadczenia na wniosek zgłaszającego obarczone jest obowiązkiem wniesienia opłaty w wysokości 17 zł.

W przypadku sprzeciwu na usunięcie drzew organ wydaje decyzję, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miuasta Ostrów Mazowiecka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Jednostka odpowiedzialna:


Wydział Rozwoju Gospodarczego UM w Ostrowi Mazowieckiej - inspektor ds. ochrony środowiska,
pok. Nr 110

Informacje dodatkowe dla wnioskodawcy:

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem dokonanego zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
W przypadku gdy nieruchomość, z której usunięto drzewo/drzewa w oparciu o zgłoszenie, zostanie zbyta na rzecz innego podmiotu/osoby i ww. w terminie 5 lat nowy nabywca wystąpi o pozwolenie na budowę obiektu mającego związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, to na ten podmiot/osobę będzie nałożony obowiązek poniesienia opłaty za usunięcie drzewa/drzew.
Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu będzie skutkować naliczeniem  administracyjnej kary pieniężnej
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Osińska Magdalena
(2018-01-18 09:25:18)