Ostrów Mazowiecka, 21 stycznia 2011r.
 
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach
IV sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka VI kadencji 2010r. -2014r.,
która odbędzie się w dniu

 

31 stycznia 2011r. / poniedziałek / o godz. 1300,

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, uchwalenie porządku obrad i przyjęcie Protokołu z III sesji Rady Miasta. 
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011r. Projekt dostarczony łącznie z autopoprawką.
 4. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2011 – 2041. Ostateczny kształt projektu uchwały zostanie przedłożony na posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansowej i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, ponieważ jest on zależny od końcowego  kształtu budżetu miasta na 2011r.
 5. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/184/2009 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie  ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni i hali sportowo-widowiskowej w Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” im. Jana Pawła II oraz hali sportowej przy ul. Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej.
 6. Uchwała w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do ustalania cen i opłat.
 7. Uchwała w sprawie Regulaminu targowisk miejskich.
 8. Uchwała w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
 11. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania.
 12. Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Międzygminnego Związku „Ziemia Ostrowska”
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2011r.
 14. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 16. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Informacja ustna.
 17. Zakończenie obrad.

Protokół z III sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta, ewentualne uwagi do jego treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

Wytworzył:
Hanna Zofia Sasinowska
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2011-01-21 15:21:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2011-01-24 08:12:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki