Ostrów Mazowiecka, 3 marca 2011r.

 


Zapraszam do wzięcia udziału w obradach
V sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka VI kadencji 2010r. -2014r.,
która odbędzie się w dniu 11 marca 2011r. / piątek / o godz. 13:00,
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, uchwalenie porządku obrad i przyjęcie Protokołu z IV sesji Rady Miasta.
2. Interpelacje i zapytania.
3. Budownictwo socjalne i komunalne – stan i perspektywy rozwoju.
4. Informacja na temat przebiegu prac nad opracowywaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
5. Uchwały w sprawach finansowych:
a/ Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011r.
b/ Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2011-2041
6. Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu miasta:
a/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Ostrów Mazowiecka - przez Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka.
b/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Ostrów Mazowiecka - przez Diecezję Łomżyńską.
7. Uchwały dot. MOPS:
a/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
b/ Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
8. Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w miejskich jednostkach oświatowych.
9. Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na 2011r.
10. Uchwały w sprawie nadania nazw nowym ulicom:
a/ Uchwała w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie miasta – Piotra Skargi.
b/ Uchwała w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie miasta – Jesionowa.
11. Uchwała w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej ozn. nr działki 3641/1
12. Uchwała w sprawie przejęcia pojazdu na własność miasta
13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2011 r.
14. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego.
15. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski oraz sprawy różne.
16. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Informacja ustna.
17. Zakończenie obrad.
Protokół z IV sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta, ewentualne uwagi do jego treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję.

Przewodnicząca Rady Miasta

/-/Hanna Zofia Sasinowska

Wytworzył:
Hanna Zofia Sasinowska
Udostępnił:
Duda Michał
(2011-03-03 14:38:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2011-03-04 14:41:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki