Ostrów Mazowiecka, 15 września 2011r.


Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XI sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,
która odbędzie się w dniu 27 września 2011r. / wtorek / o godz. 13:00,
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów z IX i X sesji Rady Miasta.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Informacja o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej w mieście.
6. Informacja o realizacji budżetu miasta za okres 6 miesięcy 2011r.
7. Propozycje zmian w budżecie miasta uchwalonym Uchwałą Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011r i podjęcie stosownej uchwały.
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2011-2041.
9. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011r.
10. Funkcjonowanie kultury i sportu w mieście. Analiza na postawie materiału dot. wykonania budżetu za I półrocze.
11. Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu przez miasto Ostrów Mazowiecka.
12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/188/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto Ostrów Mazowiecka.
13. Uchwały z zakresu pomocy społecznej:
a/ w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
b/ w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
c/ w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
14. Uchwała w sprawie udzielania pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na realizację zadań pn. „Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 627 ulice: Stacyjna i Lubiejewska od km. 38+290 do km. 39+678 /granica węzła z drogą krajową nr 8/ w m. Ostrów Mazowiecka” oraz „Budowa drogi serwisowej wraz z miejscami postojowymi w pasie drogi wojewódzkiej nr 627 / ul. Lubiejewska/ od km. 39+300 do km. 39+525 w Ostrowi Mazowieckiej”.
15. Reforma zarządzania finansowania miejskich placówek oświatowych - Uchwała w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej.
16. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. – ul. Podleśna.
17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi p. Danuty i Marianny Marciniak dotyczącej nadzoru nad pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
18. Uchwała w sprawie wyboru ławników sądów powszechnych w wyborach na kadencję 2012 – 2015. Informacje dot. kandydatów do wglądu w Biurze Rady Miasta.
19. Informacja z działalności nowego Zarządu TBS Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej – Informacja ustna
20. Informacja o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej przez Regionalna Izbę Obrachunkową w zakresie windykacji należności podatkowych w latach 2008 – 2010 na przykładzie windykacji zaległości podatku od nieruchomości powstałych w 2008 i 2009r.
21. Zaopiniowanie Porozumienia intencyjnego miedzy Marconi Inwestment Energy Power Group S.A. z siedzibą w Warszawie a Burmistrzem Miasta Ostrów Mazowiecka.
22 . Informacja o wizycie w Riazaniu, w mieście partnerskim. Informacja ustna.
23. Informacja o wizycie w Brembate di Sopra, w mieście bliźniaczym. Informacja ustna.
24. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
25. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski oraz sprawy różne.
26. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Informacja ustna.
27. Zakończenie obrad.
Protokoły z IX i X sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta, ewentualne uwagi do ich treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję.
 

Wytworzył:
Hanna Zofia Sasinowska
Udostępnił:
Duda Michał
(2011-09-16 09:10:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2011-09-16 09:20:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki