Ostrów Mazowiecka, 7 listopada 2011r.

 
 

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XII sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,

która odbędzie się w dniu 22 listopada 2011r. /wtorek / o godz. 1300,

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66

 Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XI sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Informacja o sytuacji finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
 6. Informacja o ewentualnym podjęciu II etapu budowy „Stacji Segregacji i Składowania Odpadów” – szanse i zagrożenia.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 9. Propozycje zmian w budżecie miasta uchwalonym Uchwałą Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011r i podjęcie stosownej uchwały.
 10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2011-2041.
 11. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Załączniki do wglądu w Biurze Rady Miasta.
 12. Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów i budynków zajętych na wykonywanie zadań w zakresie ochrony, bezpieczeństwa ludzi, mienia i porządku publicznego.
 13. Informacja o funkcjonowaniu szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto. - Materiał do wglądu w Biurze Rady Miasta i u członków Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Ostrów Mazowiecka projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 15. Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.
 16. Informacja o działalności Międzygminnego Związku "Ziemia Ostrowska".
 17. Informacja o podejmowanych działaniach na rzecz promocji miasta.
 18. Informacja o opinii dotyczącej funkcjonowania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji a także opinia budowlano- konstrukcyjna dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej. – Materiał do wglądu u Przewodniczących Komisji, Wiceprzewodniczących Rady i w Biurze Rady Miasta
 19. Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania przedsięwzięć z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka. Projekt uchwały został dostarczony z materiałami na XI sesję.
 20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/183/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych w Ostrowi Mazowieckiej.
 21. Zapoznanie z pismem U-1/4427/1502/11/627 Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z dnia 21 października 2011r.
 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od odpłat rocznych za trwały zarząd.
 23. Uchwała w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki nr 1688/49 o pow. 40 m2.
 24. Uchwały w sprawie nazw ulic:

            a/ Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta: ul. Jana Długosza

            b/ Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta: ul. Radosna

            c/ Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta: ul. Kadetów

 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi p. Dariusza Gwardiaka na działalność Burmistrza Miasta.
 2. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Informacja ustna.
 5. Zakończenie obrad.
 

Kserokopia Protokołu XI sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta, ewentualne uwagi do jego treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję.

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Duda Michał
(2011-11-08 09:39:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2011-11-08 09:43:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki