Porządek obrad XVI Sesji Rady Miasta - 28 marca 2012 roku

Ostrów Mazowiecka,  19 marca 2012r.
 
 

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach  XVI sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,  

która odbędzie się w dniu   28 marca   2012r.  /środa / o godz. 1300,

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XV  sesji Rady Miasta. 
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Informacja o realizacji programu "Bezpieczne Miasto- Ostrów Mazowiecka" w 2011r. Materiał został dostarczony Członkom Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Społecznych oraz Porządku Publicznego, ponadto jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym pok. nr 107.
 6. Informacja o funkcjonowaniu pomocy  społecznej w mieście.
 7. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrowi Mazowieckiej  w 2011r.
 8. Analiza stanu technicznego dróg i koncepcja rozwoju budowy dróg w mieście w perspektywie do 2014r
 9. Propozycje zmian w budżecie miasta uchwalonym Uchwałą Nr XIV/103/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2012r i podjęcie stosownej uchwały.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w latach 2012-2014 projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 11. Uchwała w sprawie  stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz  w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.
 12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka”.
 14. Uchwała w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej w wyborach uzupełniających   na kadencję 2012 – 2015.
 15.  Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.
 16. Sprawozdania z prac Komisji stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka od początku kadencji do końca 2011r. 
 17. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 19. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Informacja ustna.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Zofia Sasinowska

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Osińska Magdalena
(2012-03-19 14:32:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Osińska Magdalena
(2012-03-19 14:37:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki