Zapraszam do wzięcia udziału w obradach 

XXI  sesji  Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołanej w trybie art. 20  ust. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,   

która odbędzie  się w dniu  26 czerwca 2012r.  / wtorek  / o  godz. 1400,

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja o porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z obrad sesji XVIII i XIX.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r.

6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012 – 2041.

7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Miasta Ostrów Mazowiecka za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.

8. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.

9. Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta – podjęcie stosownej uchwały.

10. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Informacja ustna.

13. Zakończenie obrad.

 

                                                                        Przewodnicząca Rady Miasta

                                                                           Hanna Zofia Sasinowska

 

PROJEKTY UCHWAŁ:

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012 – 2041.

3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Miasta Ostrów Mazowiecka za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.

5. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej/-ego Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Osińska Magdalena
(2012-06-21 14:01:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Osińska Magdalena
(2012-06-22 11:02:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki