Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXVII sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2012 r. / środa / o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwała Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012.
 5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012-2041.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu targowisk miejskich.
 7. Wypracowanie stanowiska Rady Miasta w sprawie wyboru kierunków dalszego procedowania projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta – materiał w załączeniu / 2 karty A-4 /.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2003 Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrów Mazowiecka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej.
 10. Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej  za okres 2011 roku.
 11. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami. Informacja ustna.
 14. Zakończenie obrad. 

 

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2012-08-24)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2012-08-24 15:23:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2012-08-24 15:24:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki