Zwołuję obrady XL sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, na dzień 28 lutego 2013 roku / czwartek / o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XXXVII sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu z XXXVIII sesji.
 5. Przyjęcie Protokołu z XXXIX sesji.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Ostrów Mazowiecka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Ostrów Mazowiecka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2003 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrów Mazowiecka.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Ostrowi Mazowieckiej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu używania barw i herbu Miasta Ostrów Mazowiecka.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2013 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.
 26. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego między sesjami.
 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 28. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 29. Zakończenie obrad.
Wytworzył:
Udostępnił:
Duda Michał
(2013-02-25 12:36:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2013-02-25 12:37:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki