Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXV sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołanej w trybie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2012r. / czwartek / o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Przyjęcie Protokołu z XXIX sesji Rady Miasta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2012 – 2041.
 7. Informacja o podjętych działaniach na rzecz promocji miasta.
 8. Informacja o działalności Międzygminnego Związku „Ziemia Ostrowska”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny biletów komunikacji miejskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013 – 2015.   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej oznaczonej numerem działki 1854 o pow. 13,3 m².
 15. Informacja o stanie zaawansowania prac nad zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
 16. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie miedzy sesjami
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Zakończenie obrad.
Wytworzył:
(2012-11-29)
Udostępnił:
Duda Michał
(2012-11-29 11:50:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2012-11-29 11:50:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki