Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Kogo dotyczy

Osób, które chcą dopełnić obowiązku zameldowania się, a nie mogą uzyskać potwierdzenia przebywania od osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu.

Wymagane dokumenty

  1. Pisemny wniosek.
  2. Formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  4. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Formularze/wnioski do pobrania

Wzór formularza zgłoszenia pobytu stałego

Wzór formularza zgłoszenia pobytu czasowego

Opłaty

10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Opłaty skarbowej należy dokonać:

  • przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001. W Urzędzie Miasta dostępny jest terminal platniczy.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, w przypadku wydania decyzji umarzającej postępowanie. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek strony.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika). Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział USC, pracownik ds. ewidencji ludności i rejestracji stanu cywilnego.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, parter - pok. nr 1 (kancelaria Urzędu)

Godziny przyjęć: Poniedziałek – Piątek 8.00 – 16.00

Termin załatwienia sprawy

  1. do 1 miesiąca.
  2. do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1191)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r., poz.2411)

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi i dodatkowe informacje

  1. Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem.
  2. Strona może brać udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.735 ze zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
  3. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ubiega się o zameldowanie, zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

 

Wytworzył:
Jolanta Zadroga
(2018-01-02)
Udostępnił:
Duda Michał
(2013-01-08 14:02:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Szczapa
(2022-07-08 09:30:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki