Ostrów Mazowiecka 7 maja 2013r.

 

A-1.0002. 5 .2013

 

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XLII zwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołanej w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, która odbędzie się w dniu 15 maja 2013 r. / środa / o godz. 1500 w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o realizacji programu „ Bezpieczne miasto” za 2012r., /materiał wysłany w terminie wcześniejszym/.
 6. Stanowisko Rady Miasta w sprawie wprowadzenia nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Ostrów Mazowiecka obowiązującej od dnia 1 stycznia 2013r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013r.
 8. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
 9. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013-2017.
 10. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2013.
 11. Informacja o funkcjonowaniu opieki społecznej w mieście, /materiał wysłany w terminie wcześniejszym/.
 12. Informacja o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 , /materiał wysłany w terminie wcześniejszym/.
 13. Roczne Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań, /materiał wysłany w terminie wcześniejszym/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka – Jana Brzechwy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka – Cisowa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Miasto Ostrów Mazowiecka darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 18. Zmiany w składach osobowych Komisji stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.
 19. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 22. Zakończenie obrad.

Załączniki:

ad 7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013r.

ad 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

ad 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013-2017

ad 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2013.

ad 14. Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej

ad 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka – Jana Brzechwy

ad 16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka – Cisowa

ad 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Miasto Ostrów Mazowiecka darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Wytworzył:
Udostępnił:
Duda Michał
(2013-05-07 14:31:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2013-05-09 08:43:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki