0strów Mazowiecka  14 czerwca 2013r.

 

A-1.0002.  6  .2013

       Zawiadamiam, że  XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym   / t.j.  z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm. /, odbędzie się w dniu  26 czerwca 2013 r.    / środa / o godz. 1300  w sali reprezentacyjnej  Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołów z XLI  i XLII sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrów Mazowiecka  za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2002 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących Radnym Rady Miasta  Ostrów Mazowiecka.
 8. Stanowisko Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w sprawie Skargi Wojewody Mazowieckiego na Uchwałę Nr XXXVII/159/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka.
 9. Sprawozdanie z działalności Spółek, których organem założycielskim jest miasto Ostrów Mazowiecka, ZEC, TBS, ZGK za okres 2012r.
 10. Stopień realizacji inwestycji miejskich przyjętych do planu na 2013 rok.
 11. Informacja na temat bezrobocia w mieście i działań podejmowanych na rzecz  ograniczenia tego zjawiska.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 13. Podjecie Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXIX/61/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. 
 14. Podjecie Uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013-2023.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Ostrów Mazowiecka projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 16. Podjecie Uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Ostrów Mazowiecka.
 17.  Podjęcie uchwały  w sprawie  bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/ 41/2007 Rady Miasta  w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 września 2007r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców w drodze bezprzetargowej. 
 19. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrów Mazowiecka, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 20. Podjecie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/187/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2013r.
 21. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 23. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 24. Zakończenie obrad. 

 

Protokoły z XLI i XLII sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka znajdują się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym pok. 107, ewentualne uwagi do ich  treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję.

 

Wytworzył:
(2013-06-14)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2013-06-14 15:52:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2013-06-14 15:53:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki