Ostrów Mazowiecka 2 września 2013r.

A-1.0002. 7 .2013

 Zawiadamiam, że XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm. /, odbędzie się w dniu 18 września 2013 r. / środa / o godz. 1300 w Sali Reprezentacyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o realizacji budżetu miasta za okres 6 m-cy 2013 r.
 6. Funkcjonowanie kultury i sportu w mieście.
 7. Informacja o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej w mieście.
 8. Założenia do planu budżetu na 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013-2023.
 10. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok. uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXIX/61/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Ostrów Mazowiecka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi H.B. GROUP Hubert Bąk na postępowanie Burmistrza Miasta.
 13. Zajęcie stanowiska w sprawie wezwania Burmistrza Miasta skierowanego do Rady Miasta do uchylenia §2 ust. 1. Regulaminu targowisk miejskich stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/61/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/61/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007roku w sprawie Regulaminu targowisk miejskich.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka”.
 18. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. na lata 2013-2015.”
 19. Podjęcie uchwały w sprawie działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Ostrów Mazowiecka.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Ferdynanda Ruszczyca.
 23. Zajęcie stanowiska w sprawie wezwania Burmistrza Miasta skierowanego do Rady Miasta do usunięcia naruszenia prawa polegającego na uchyleniu Uchwały Nr XLIII/200/2013 Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka.
 24. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 26. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 27. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Listwon

Projekty uchwał:

ad 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013-2023.

ad 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok. uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXIX/61/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.

ad 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Ostrów Mazowiecka.

ad 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/61/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007roku w sprawie Regulaminu targowisk miejskich.

ad 15. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty targowej.

ad 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.

ad 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka”.

ad 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. na lata 2013-2015.”

ad 19. Projekt uchwały w sprawie działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.

ad 20. Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej.

ad 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Ostrów Mazowiecka.

ad 22. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Ferdynanda Ruszczyca.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Duda Michał
(2013-09-03 08:16:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2013-09-04 10:57:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki