Ostrów Mazowiecka   25 października  2013r.

A-1.0002. 10 .2013

 

Zawiadamiam, że  XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm. /, odbędzie się w dniu 6 listopada 2013 r. / środa / o godz. 1300 w Sali Reprezentacyjnej  Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIV, XLV i XLVI sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.
 6. Informacja o funkcjonowaniu szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto.
 7. Informacja o działalności Międzygminnego Związku „Ziemia Ostrowska”
 8. Informacja o podejmowanych działaniach na rzecz promocji miasta.
 9. Założenia do planu budżetu na 2014 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Ferdynanda Ruszczyca.
 12. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w latach 2013 – 2014 projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 13. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r. uchwalonej Uchwała Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXIX/61/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.
 14. Podjecie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013- 2020
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, gruntów i budynków zajętych na wykonywanie zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi, mienia i porządku publicznego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta Ostrów Mazowiecka w 2014r.
 17. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrów Mazowiecka, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 19. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 22. Zakończenie obrad. 

Protokoły z XLIV, XLV i XLVI sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka znajdują się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym pok. 109, ewentualne uwagi do ich  treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję.

 

Przewodniczący Rady Miasta

 

Krzysztof Listwon

 

ad 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej

ad 11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Ferdynanda Ruszczyca.

ad 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w latach 2013 – 2014 projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ad 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r. uchwalonej Uchwała Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXIX/61/2013 z dnia 31 stycznia 2013r.

ad 14. Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2013- 2020

ad 15. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, gruntów i budynków zajętych na wykonywanie zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi, mienia i porządku publicznego.

ad 16. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta Ostrów Mazowiecka w 2014r.

ad 17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

ad 18. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrów Mazowiecka, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Wytworzył:
Listwon Krzysztof
(2013-10-25)
Udostępnił:
Duda Michał
(2013-10-29 14:13:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2013-10-29 15:24:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki