Załącznik  Nr  1 do Zarządzenia Nr 1 /2014

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

07-300 Ostrów Mazowiecka

ul.Trębickiego 10

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro (art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. - Dz.U z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm.).

 I. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10

NIP: 759-14-77-110, REGON: 000330980, tel.29 645 21 31.

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie przeglądu i konserwacji 11 central wentylacyjnych wraz z myciem i dezynfekcją  w obiektach MOSiR.

III. Zakres zamówienia: 

Przegląd i konserwacja 8 central wentylacyjnych w obiekcie przy ul. Trębickiego 10 i 3 central w obiekcie przy ul. Warchalskiego 3

 ZAKRES PRAC:

Przegląd i konserwacja:

  1. Przegląd wewnętrznych podzespołów centrali
  2. Sprawdzenie mocowań mechanicznych w obrębie urządzenia
  3. Kontrola filtrów – wymiana filtrów
  4. Kontrola pozostalych elementów podlegających zużyciu
  5. Czyszczenie wnętrza urządzenia
  6. Dezynfekcja, odgrzybianie i odpleśnianie urządzeń

Szczegółowe   informacje dotyczące prac pod nr telefonu 29 645 21 49 – Cezary Piechowicz

IV. Termin wykonania  zamówienia i warunki płatności:

 1. Termin realizacji zamówienia: 31.01.2014r

 2. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT na wskazany rachunek bankowy.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

  1. Oferta powinna zawierać cenę netto, brutto, stawkę VAT. Wypełniona czytelnie, trwale, bez skreśleń (maszynowo lub ręcznie).

 2. Oferta powinna być sporządzona na druku „Zapytanie ofertowe” (załącznik Nr 2 do Regulaminu) do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrow Mazowiecka. Do oferty dołączyć należy kosztorys ofertowy.

3. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i w pełni je akceptuje oraz, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania w/w robót (do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka).

4. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3 do sekretariatu do dnia 13.01.2014r do godziny 16:00.

2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie przeglądu i konserwacji central wentylacyjnych”.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2014r w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Warchalskiego 3 o godzinie 10:00 w pokoju nr 22.

4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyn.

VII. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert komisyjnie na podstawie następujących  kryteriów:

1. Cena, jakość i termin realizacji.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl, www.mosir.ostrowmaz.pl, telewizji lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3. Złożenie niekompletnej oferty skutkuje jej odrzuceniem.

 

VIII. Kontakt z Wykonawcą

       Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą jest:

  1. w zakresie merytorycznym: Cezary Piechowicz tel. 29 645 21 49
  2. w zakresie formalnym: Anna Jaroszewska  tel. 29 645 17 47 wew. 34

 

Dyrektor MOSiR

Waldemar Konarzewski

 

Załączniki:

Nr 1. Zaproszenie do składania ofert

Nr 2. Zapytanie cenowe

Oświadczenie

Wytworzył:
Waldemar Konarzewski
(2014-01-03)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-01-07 10:39:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-01-07 10:47:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki