Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 07-300 Ostrów Mazowiecka

 ul. Trębickiego 10

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

( art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.- Dz.U. z 2010 nr 113

poz. 759 ze zm.) .

I. Zamawiający:

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10

    NIP: 759-14-77-110, REGON: 000330980, tel. 29 645 21 31

 II. Przedmiot zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest:

          Zakup i dostawa chemii basenowej do uzdatniania wody. Szczegółowy opis i wykaz ilości

          na 2014 rok  stanowi Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 2/ZC/2014

III. Zakres zamówienia:

     Zakres obejmuje zakup i  dostawę.

   IV. Termin wykonania zamówienia  i warunki płatności:

         1.  Termin realizacji zamówienia: zamówienie roczne do 31.12.2014r z dostawami wg 

            bieżących potrzeb średnio jeden raz w miesiącu

       2. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT na wskazany

          rachunek bankowy.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

     1. Oferta  powinna zawierać cenę netto, brutto, stawkę VAT , wypełniona czytelnie, trwale, bez 

         skreśleń (maszynowo lub ręcznie).

        

    2. Oferta powinna być sporządzona na druku ” Zapytanie ofertowe”(zał. Nr 2   Regulaminu)

       do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl

        oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka. Do oferty dołączyć należy formularz asortymentowo

        cenowy (załącznik Nr 1 do zapytania Nr 2/ZC/2014 do pobrania na stronie  Zamawiającego 

         www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka)

     3. Do oferty powinno być dołączone   oświadczenie , że Oferent zapoznał się z treścią 

       ogłoszenia i  w pełni je akceptuje (do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej 

       Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP  Ostrów Mazowiecka)

     4. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia ,

       zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez

       Wykonawcę.

  VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

   1. Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

       07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3 do sekretariatu do dnia 17.01.2014r do

       godz. 16:00.

   2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Oferta na dostawę chemii

      basenowej  MOSiR Trębickiego”.

   

   3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2014r w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji   

       ul. Warchalskiego 3 o godzinie  10:00 w pokoju nr 22.

   4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

      procedury bez podania przyczyn.

VII. Ocena ofert:

     Zamawiający dokona oceny ważnych ofert komisyjnie na podstawie następujących kryteriów :

     1. najniższa cena – 100%

     2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści ogłoszenie na

        stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl, www.mosir.ostrowmaz.pl ,telewizji lokalnej oraz 

        na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

     3. Złożenie niekompletnej oferty skutkuje jej odrzuceniem.

 

V III. Kontakt z Wykonawcą

      Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą jest:

      1. w zakresie merytorycznym: Cezary Piechowicz tel. 29 645 21 49

      2. w zakresie formalnym:  Anna Jaroszewska tel. 29 645 21 31

 

Załaczniki:

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

Oświadczenie

Zapytanie Ofertowe

Wytworzył:
Waldemar Konarzewski
(2014-01-10)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2014-01-10 15:26:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2014-01-10 15:29:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki