Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

 

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę tuszy i tonerów dla Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego) tonerów i tuszy, wymienionych w formularzu cenowym - załączniku nr 2 do zapytania, dla Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (z wyłączeniem pozycji od 8 do 22 załącznika nr 2). Wykonawca może zaproponować taki produkt, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe jak produkt określony w załączniku do zapytania. W ofertach równoważnych należy wskazać producenta i nazwę oferowanych produktów oraz ich parametry.
 3. Ilości wykazane w załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zapotrzebowanie na tonery i tuszy w okresie od 1 lutego 2014 do 31 grudnia 2014 roku. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawca zapewni dostawę tonerów i tuszy, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w ciągu maksymalnie jednego dnia roboczego od dnia przekazania zamówienia drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 4. Wykonawca zobowiąże się dostarczać towar na własny koszt, w godzinach pracy jednostki Zamawiającego, w terminie uzgodnionym telefonicznie z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego.
 5. Wszystkie jednostkowe ceny netto wskazane przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ujęty w zapytaniu ofertowym i nie będą podlegały podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostaw wynikających z rzeczywistych aktualnych potrzeb z zachowaniem cen podanych w ofercie. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zamówienie towarów w ilościach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
 7. Dostarczone tonery i tusze muszą być opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację bez konieczności naruszania opakowania, a także w sposób chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, dobrej jakości i wolny od wad technicznych i prawnych.
 8. Wykonawca udzieli 12-miesiecznej gwarancji, liczonej od daty dostawy i zobowiąże się do dostarczenia sprawnych, fabrycznie nowych tonerów i tuszy w czasie 6 godzin roboczych liczonych od chwili otrzymania zgłoszenia o wadliwych i niesprawnych tonerach i tuszach.
 9. W przypadku nieprawidłowego działania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, telefaksów i kserokopiarek, które spowodują uszkodzenie urządzeń drukujących i kopiujących, Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawy uszkodzeń na własny koszt, a także ponieść wszelkie koszty związane z transportem uszkodzonego sprzętu.
 10. Wykonawca zobowiąże się do nieodpłatnego odbioru zużytych wkładów tuszy i tonerów
 11. Płatność nastąpi przelewem, osobno za każde zrealizowane zamówienie w terminie 14 dni, po dostarczeniu towaru zgodnego z wymaganiami Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury.

II. Termin wykonania zamówienia:

Od 1 lutego 2014r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

 III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

 IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę na zrealizowanie zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć: Formularz cenowy - załącznik nr 2.

 Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów i tuszy”.

 Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) do dnia 20.01.2014r. do godz. 11.00.

 V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

 VI. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej, tel. (29)679-54-65, e-mail: admin@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

 Załączniki:

Nr 1. Formularz Oferty

Nr 2. Formularz cenowy (PDF, XLS)

Nr 3. Wzór Umowy

 

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-01-13)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-01-13 14:47:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-01-13 14:52:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki