ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

( art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.- Dz.U. z 2010 nr 113

poz. 759 ze zm.) .

I. Zamawiający:

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10

    NIP: 759-14-77-110, REGON: 000330980, tel. 29 645 21 31

 II. Przedmiot zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest:

          Zakup i dostawa środków czystości. Szczegółowy opis i wykaz ilości

          na 2014 rok  stanowi Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 3/ZC/2014 (I pakiet, II pakiet,   

          III pakiet). Każdy pakiet stanowi osobne zapytanie i oferta powinna być złożona osobno na

          każdy pakiet. 

III. Zakres zamówienia:

       Zakup i  dostawa profesjonalnych środków czystości.

   IV. Termin wykonania zamówienia  i warunki płatności:

      1.  Termin realizacji zamówienia: zamówienie roczne na 2014 rok   z dostawami wg   bieżących

           potrzeb średnio jeden raz w miesiącu. Umowa  do 31.12.2014r.  

      

      2. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT na wskazany

          rachunek bankowy.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

     1. Oferta  powinna zawierać cenę netto, brutto, stawkę VAT , wypełniona czytelnie, trwale, bez 

         skreśleń (maszynowo lub ręcznie).

       

    2. Oferta powinna być sporządzona na druku ” Zapytanie ofertowe”(zał. Nr 2   Regulaminu)

       do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl

        oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka. Do oferty dołączyć należy formularz asortymentowo

        cenowy (załącznik Nr 1 do zapytania Nr 3/ZC/2014 do pobrania na stronie  Zamawiającego 

         www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka)

     3. Do oferty powinno być dołączone   oświadczenie , że Oferent zapoznał się z treścią 

       ogłoszenia i  w pełni je akceptuje (do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej 

       Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP  Ostrów Mazowiecka)

     4. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia ,

       zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez

       Wykonawcę.

  VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

   1. Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

       07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3 do sekretariatu do dnia 23.01.2014r do

       godz. 16:00.

   2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem Oferta na profesjonalne      

       środki czystości”

 

  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2014r o godz. 10:00  w Miejskim Ośrodku Sportu     

      i Rekreacji   ul. Warchalskiego 3 w pokoju nr 22.

   4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

      procedury bez podania przyczyn.

VII. Ocena ofert:

     Zamawiający dokona oceny ważnych ofert komisyjnie na podstawie następujących kryteriów :

     1. najniższa cena – 100%

     2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści ogłoszenie na

        stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl, www.mosir.ostrowmaz.pl ,telewizji lokalnej oraz 

        na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

     3. Złożenie niekompletnej oferty skutkuje jej odrzuceniem.

V III. Kontakt z Wykonawcą

      Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą jest:

      1. w zakresie merytorycznym: Bogumila Serowiecka tel. 29 645 21 30

      2. w zakresie formalnym:  Anna Jaroszewska tel. 29 645 21 31

 

Załaczniki

Wykaz

Oświadczenie

Zapytanie Ofertowe

Wytworzył:
Waldemar Konarzewski
(2014-01-15)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2014-01-15 12:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2014-01-15 12:43:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki