Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

 Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie konserwacji i obsługi technicznej systemu klimatyzacyjnego zainstalowanego w budynku Urzędu Miasta.

 I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji (2 razy w okresie obowiązywania umowy) i obsługi technicznej systemu klimatyzacyjnego zainstalowanych w budynku Urzędu Miasta, usuwanie ewentualnych awarii oraz zapewnienie poprawnego działania poszczególnych urządzeń i połączeń wchodzących w jego skład.
 2. W skład systemu wchodzą klimatyzatory typu MULTIINVENTER (modele chłodząco/grzewcze) FUJITSU GENERAL:

jednostki wewnętrzne (ścienne) – 19 szt.

jednostki zewnętrzne - 7 szt.

 1.  w przypadku awarii czas reakcji od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego nie może przekroczyć 48 godzin.
 2. koszt części i podzespołów ponosi Zamawiający na podstawie szczegółowej specyfikacji, stanowiącej załącznik do prawidłowo wystawionej faktury.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jest określony w umowie, która jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 3).
 4. Zamawiający w celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia przez Wykonawcę zaleca osobiste zapoznanie się ze stanem technicznym i zakresem prac będących przedmiotem zamówienia.
 5. Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
 6. Termin wykonywania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014r.
 7. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

 II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za wykonanie jednego przeglądu (konserwacji) =100%.

 III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i uprawnień do wykonania zamówienia oraz oświadczenie, iż osoby dokonujące obsługi technicznej klimatyzatorów posiadają świadectwa kwalifikacji zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową ( Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.) – załącznik nr 2;

 Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na wykonywanie konserwacji systemu klimatyzacyjnego”.

 Oferty należy składać do dnia 29.01.2014r. do godz. 11.00.

 IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

 V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Marta Pietrzykowska, tel.(29)679-54-35
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

Nr 1. Formularz Oferty

Nr 2. Oświadczenie

Nr 3. Wzór Umowy

 

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-01-22)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-01-22 12:16:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-01-22 12:21:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki