Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

 Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów chemicznych i akcesoriów gospodarczych.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż, dowóz i wniesienie do siedziby Zamawiającego) art. higienicznych (Część I), chemicznych (Część II), akcesoriów gospodarczych (Część III) oraz naczyń jednorazowego użytku (Część IV) wymienionych w formularzu cenowym - załączniku nr 2 do zapytania, dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
  2. Ilości wykazane w załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zapotrzebowanie na art. higieniczne, chemiczne, art. gospodarcze, naczynia jednorazowego użytku w okresie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
  3. Wykonawca zapewni dostawę art. higienicznych, chemicznych, gospodarczych oraz naczyń jednorazowego użytku zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych od dnia przekazania zamówienia drogą telefoniczną.
  4. Wszystkie jednostkowe ceny netto wskazane przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ujęty w Zapytaniu Ofertowym i nie będą podlegały podwyższeniu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. Cena za art. higieniczne, chemiczne i art. gospodarcze ma uwzględniać koszty transportu i wniesienia do siedziby Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zamówienie towarów w ilościach określonych w opisie przedmiotu zamówienia .
  5. W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca zobowiąże się odebrać reklamowany towar na koszt własny towar na koszt własny i wymienić go na towar wolny od wad w terminie 48 godzin licząc od momentu zgłoszenia reklamacji.
  6. Płatność nastąpi przelewem, osobno za każde zrealizowane zamówienie w ciągu 14 dni, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
  7. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę na jedną, wybrane lub wszystkie części zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do oferty należy dołączyć formularz cenowy – załącznik nr 2

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na dostawę artykułów chemicznych i akcesoriów gospodarczych”.

Oferty należy składać do dnia 29.01.2014r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2014r. o godz. 11.15, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

  1. w zakresie merytorycznym: Pani Marta Pietrzykowska, tel. (29)679-54-35,
  2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

Nr 1. Formularz Oferty

Nr 2. Formularz Cenowy

Wytworzył:
Władysław Krzyżanowski
(2014-01-22)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2014-01-22 12:26:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2014-01-22 12:28:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki