Ostrów Mazowiecka, dnia   20 . 01.2014 r.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

o zamiarze realizacji inwestycji drogowej i możliwości udostępnienia
kanału technologicznego

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami), informuję o zamiarze realizacji inwestycji drogowych dotyczących:

  1. Przebudowy ulicy Bielskiej,
  2. Przebudowy ulicy Podstoczysko,
  3. Przebudowy ulicy Traugutta.

W ramach realizacji inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f Ustawy o drogach publicznych.

 

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 15a ww. Ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych
z potrzebami ruchu drogowego.

 

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 39 ust. 6b Ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ostrowmaz.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, uke@uke.gov.pl

 

Wytworzył:
Danuta janusz
(2014-01-20)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2014-01-23 09:56:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2014-01-23 09:57:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki