Zawiadamiam, że  LII zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / t.j.  z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm. /, odbędzie się w dniu  26 lutego  2014 r. / środa / o godz. 1300  w Sali Reprezentacyjnej  Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu  z   LI sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Szczegółowa informacja o realizacji inwestycji.
 6. Budownictwo socjalne i komunalne w mieście – stan i perspektywy rozwoju.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2014-2023.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2014.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie  przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta  Ostrów Mazowiecka na rok 2014.”
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Ostrów Mazowiecka.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia  planów pracy Komisji stałych Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2014r. Plany pracy zostaną opracowane na posiedzeniach Komisji.
 13. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego w okresie między sesjami.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 16. Zakończenie obrad. 

Protokół   z XLI  sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym pok. 109, ewentualne uwagi do jego  treści można zgłaszać do dnia poprzedzającego sesję.

 

 Przewodniczący Rady Miasta

 

Krzysztof Listwon

Załączniki:

ad 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

ad 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2014-2023.

ad 9.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2014.

ad 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2014.”

ad 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Wytworzył:
Krzysztof Listwon
(2014-02-18)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-02-18 15:31:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-02-20 10:51:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki