Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                      

 07-300 Ostrów Mazowiecka

 ul. Trębickiego 10

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.- Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.).

 1. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej ul. H. Trębickiego 10

NIP: 759-14-77-110, REGON: 000330980, tel. 29 645 21 31

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Obsługa serwisowa oraz konserwacja stacji transformatorowej 15kV, w skład której wchodzą dwa transformatory oraz z rozdzielnica średniego napięcia (transformatory, okablowanie, oszynowanie 15kV wraz z pomiarami określonymi odpowiednimi przepisami). Szczegółowy opis i zakres czynności stanowi Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 5/ZC/2014

 1. Zakres zamówienia:

Zakres obejmuje opiekę serwisową, konserwację oraz pomiary stacji transformatorowej i rozdzielnicy średniego napięcia wraz z okablowaniem i oszynowaniem.

 1. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:
  1. Termin realizacji zamówienia: Obsługa serwisowa w roku 2014.
  2. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury vat na wskazany rachunek bankowy. Rozliczenie nastąpi w okresie miesięcznym wg zawartej umowy.    
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:
  1. Oferta powinna zawierać cenę netto, brutto, vat. Wypełniona czytelnie, trwale, bez skreśleń (maszynowo lub ręcznie).
  2. Oferta powinna być sporządzona na druku „Zapytanie ofertowe” (załącznik nr 2 Regulaminu) do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka.
  3. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i w pełni je akceptuje (do pobrania w siedzibie lub na stronie internetowej Zamawiającego www.mosir.ostrowmaz.pl oraz na stronie BIP Ostrów Mazowiecka)
  4.  Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę
 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i sposobu oceny. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty.
 1. Miejsce oraz termin składania ofert:
  1.  Ofertę należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3 do sekretariatu do dnia 07.03.2014r do godziny 16:00
  2. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na obsługę stacji transformatorowej i rozdzielni średniego napięcia w obiekcie MOSiR przy ul. Trębickiego”.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2014r o godz.10:00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Warchalskiego w pokoju nr 22.
  4. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury bez podania przyczyn.
 2. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert komisyjnie na podstawie następujących kryteriów:

 1. cena – 100%
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści ogłoszenie na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl, www.mosir.ostrowmaz.pl telewizji lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 3. Złożenie niekompletnej oferty skutkuje jej odrzuceniem.
 1. Kontakt z Wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Cezary Piechowicz tel. 029 645 21 49
 2. w zakresie formalnym: Pani Anna Jaroszewska tel. 029 645 21 34

Załączniki:

Opis i zakres czynności

Zapytanie ofertowe

Oświadczenia

Wytworzył:
Waldemar Konarzewski
(2014-02-20)
Udostępnił:
Duda Michał
(2014-03-03 13:49:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2014-03-03 13:59:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki